Cách cài đặt Lync Standard Edition Server 2010


 

Để cài đặt, cấu hình và sử dụng Hệ thống Lync 2010, các bạn nên biết mô hình và yêu cầu hệ thống chuẩn sau:

Dưới đây là mô hình của hệ thống Lync cơ bản:

 

Máy chủ

Cấu hình tối thiểu

Phần mềm

AD – DC Server
Server Name:
AD2008
HDD: 64Gb
Bộ nhớ: 2-4Gram
Nic: 1 card IP LAN
OS: Windows Server 2008 R2 Enterprise
Features: ADDS, ADCS, IIS
Lync Server
Server Name:
Lync
HDD: > 64Gb
Bộ nhớ: 2-8Gram
Nic: 1 card IP LAN/WAN
OS: Windows Server 2008 R2 Enterprise
Features: RSAT, ADCS, IIS

Chú ý ngay từ đầu:

Server name hay “tên máy chủ” bạn định cài Lync 2010 server không bao giờ được đặt tên là “Meet” hoặc “sip” hoặc “dialin” nó sẽ trùng với tên DNS do Lync tự động đặt tên trong phần “Publish topology “ sẽ dẫn tới lỗi “Creating Central Management Store”.

 

1. Cài đặt các dịch vụ cần thiết cho Lync Server

Trước khi cài đặt Lync Server, bạn cần đảm bảo các thành phần sau được cài đặt hoàn chỉnh:

Remote Admin được kích hoạt trên Lync server

Active Directory Certificate Services

Remote Server Administration Tools (RSAT)

Các thành phần trong IIS cần cài đặt:

Role Heading

Role Service

Common HTTP Features installed

Static Content

Common HTTP Features installed

Default Document

Common HTTP Features installed

HTTP Errors

Common HTTP Features installed

HTTP Redirection

Application Development

ASP.NET

Application Development

.NET Extensibility

Application Development

Internet Server API (ISAPI) Extensions

Application Development

ISAPI Filters

Health and Diagnostics

HTTP Logging

Health and Diagnostics

Logging Tools

Health and Diagnostics

Tracing

Security

Windows authentication

Security

Client Certificate Mapping Authentication

Security

Request Filtering

Performance

Static Content Compression

Management Tools

IIS Management Console

Management Tools

IIS Management Scripts and Tools

Cài đặt các role bằng dòng lệnh

Servermanagercmd -i NET-Framework Web-WebServer Web-Common-Http Web-Static-Content Web-Default-Doc Web-Dir-Browsing Web-Http-Errors Web-Http-Redirect Web-Asp-Net Web-ISAPI-Ext Web-ISAPI-Filter Web-Http-Logging Web-Log-Libraries Web-Http-Tracing Web-Security Web-Windows-Auth Web-Client-Auth Web-Performance Web-Stat-Compression Web-Mgmt-Tools Web-Mgmt-Console Web-Scripting-Tools telnet-client rsat-adds

clip_image001[4]

2. Chuẩn bị Active Directory trước khi cài Lync Server

Lựa chọn phiên bản Lyn-Server cài đặt thích hợp

clip_image002[4]

Yêu cầu cài đặt Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable.

clip_image003[4]

Chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt

clip_image004[4]

Chọn Accept the license agreement để bắt đầu quá trình cài đặt.

clip_image005[4]

Chọn Ok, màn hình “Deployment Wizard kế tiếp xuất hiện như sau

clip_image006[4]

Màn hình “Deployment Wizard”, chọn “Prepare Active Directory”, tiến hành chạy các thành phần cần thiết cho AD.

clip_image007[4]

Màn hình yêu cầu mở rộng Schema dành cho Lync Server

clip_image008[4]

clip_image009[4]

Màn hình tạo thiết lập global và các nhóm universal dành cho các thành phần trong Lync Server

clip_image010[4]

Màn hình chọn domain cho các nhóm người dùng dạng Universal

clip_image011[4]

clip_image012[4]

 

Màn hình thiết lập access control entries (ACEs) dành cho các nhóm Universal trong Lync Server

clip_image013[4]

clip_image014[4]

 

Màn hình hoàn tất các yêu cầu trên AD trước khi chuẩn bị cài đặt Lync Server

clip_image015[4]

 

3. Chuẩn bị Standard Edition server

Sau khi quá trình chạy các yêu cầu trong phần Prepare Active Directory for Lync Server, bạn tiếp tục chọn Prepare first Standard Edition Server tại màn hình Wizard chính. Quá trình này sẽ tiến hành cài đặt SQL 2008 Express, các tập tin cài đặt chính trong Lync Server và tạo ra một cơ sở dữ liệu RTC

clip_image016[4]

 

Màn hình hoàn thành quá trình Prepare single Standard Edition Server

4. Cài đặt Topology Builder và publish topology cho Lync

Tiếp theo bạn cần cài đặt Topology Builder, sau khi hoàn thành xong bạn cần định nghĩa một topology (cấu trúc liên kết trong Lync) qua topology builder trong start menu.

image

 

 

image

Màn hình Topology Builder bạn chọn New Topology.

clip_image019[4]

 

Hộp thoại yêu cầu nơi lưu trữ tập tin Topology Builder XML thành tbxml.

clip_image020[4]

 

Nhập primary SIP domain.

clip_image021[4]

 

Yêu cầu additional domain, bạn có thể bấm Next đế tiếp tục.

clip_image022[4]

 

Màn hình yêu cầu đặt tên cho site

clip_image023[4]

 

Thông tin về site

clip_image024[4]

 

Quá trình tạo mới topology hoàn tất,đảm bảo dấu chọn Open the New Front End Wizard when this wizard closes được chọn.

clip_image025[4]

 

Trong phần Front End configuration: Define the New Front End pool.

clip_image026[4]

Chọn tên FQDN(tên đầy đủ) trong Lync,trong trường hợp này là lync.msvn.local.

clip_image027[4]

Chọn các tính năng cần thiết cho quá trình cộng tác.

clip_image028[4]

Màn hình kế tiếp chọn dấu chọn Collocate Mediation Server. Next.

clip_image029[4]

Thiết lập phương pháp lưu trữ, giám sát cho site.

clip_image030[4]

Định nghĩa SQL store, mặc định Lync Server chọn SQL Express đã cài đặt trước đó.

clip_image031[4]

Tạo thư mục chia sẻ trên Lync

clip_image032[4]clip_image033[4]

Màn hình kế tiếp chọn PSTN gateway cho Lync, chọn Next.

clip_image034[4]

Quay trở lại màn hình chính của topology builder, click edit properties bên góc phải (dưới New Central Site) như hình.

clip_image036[4]

Màn hình tiếp theo bạn cần thêm một địa chỉ administrative URL (dành cho việc quản trị).

clip_image037[4]

Tiếp theo bạn publish topology vào Lync.

clip_image038[4]

Màn hình wizard, chọn Next

clip_image039[4]

Chọn front end pool mặc định và next.

clip_image040[4]

Kết thúc quá trình publish topology.

clip_image041[4]

Hãy bấm vào đường link “Click here to-do list” để xem các hướng dẫn thực hiện tiếp theo của ta

ví dụ:

In order for changes to the following simple URLs to take effect, you must update the corresponding DNS records. Depending on how the certificates on your Front End pools and Director pools are configured, you may also need to update the certificates. For details, see the product documentation.
https://dialin.msvn.local
https://meet.msvn.local

Update Lync Server 2010 with the changes defined in the topology by running local Setup on each server in the following list.
Server FQDN: lync.msvn.local, Pool FQDN: lync.msvn.local

 

5. Cài đặt và cập nhật hế thống Lync Server

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt server, bạn quay trở lại Lync Server Deployment Wizard, chọn Install or Update Lync Server System.

image

 

clip_image044[4]

Chọn step 1 để cài đặt local CMS.

clip_image045[4]clip_image046[4] 

Chọn step 2 để cài đặt các thành phần của Lync Server.

clip_image047[4]

Màn hình yêu cầu khởi động lại hệ thống trước khi tiếp tục, sau khi khởi động lại bạn chọn step 2, để tiếp tục cài đặt hoàn chỉnh cho bước này.

clip_image048[4]

Sau khi khởi động và tiếp tục cài đặt, trong quá trình kích hoạt một số role mới có thể bạn sẽ nhận được thông báo như sau

Error: Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet Access control list (ACL) share failed.,Microsoft.Rtc.Management.Deployment.ActivateMachineCmdlet

Để khắc phục lỗi, bạn tạo một thư mục chia sẻ và phân quyền trên thư mục này, sau đó tiếp tục quá trình cài đặt.

clip_image049[4]

clip_image050[4]

 

Step 3 chọn certificates cần requeste và assigne đến server, chọn request.

clip_image051[4]

 

Màn hình tiếp theo yêu cầu một online certificate authority để cung cấp chứng nhận certificates.

clip_image052[4]

clip_image053[4]

 

Chọn tên local CA, next.

clip_image054[4]

 

Nhập tài khoản quản trị CA

clip_image055[4]

clip_image056[4]

 

Chọn tên và thiết lập bảo mật

clip_image057[4]

 

Thông tin tổ chức

clip_image058[4]

clip_image059[4]

clip_image060[4]

clip_image061[4]

clip_image062[4]

clip_image063[4]

 

Assign một requested certificates thành công.

clip_image064[4]

 

Các certificate đã được assigned.

clip_image066[4]

 

Step 4 yêu cầu start các services cần thiết cho Lync

clip_image067[4]

clip_image068[4]

 

6. Cấu hình DNS record cho Lync

Tiếp theo bạn cần tạo một SRV DNS record và A record dành cho Lync Server.

Để tạo SRV DNS record: vào DNS manager, chuột phải Forward Lookup Zone, chọn other new records à Service Location (SRV), hoàn thành các thiết lập như hình.

clip_image069[4]

 

Tạo A record:

· meet.msvn.local

· admin.msvn.local

· dialin.msvn.local

clip_image070[4]

 

7. Cấu hình tài khoản quản trị trong AD dành cho Lync

Trước khi bạn bắt đầu kích hoạt tài khoản người dùng trên Lync, bạn cần có quyền quản trị trên Lync, để cấu hình bạn vào AD Users and Computers, chuột phải chọn properties của tài khoản quản trị. Chọn tab “Member of”, thêm tài khoản quản trị vào các nhóm sau:

clip_image071[4]

 

8. Kích hoạt tài khoản người dùng trên Lync

Tạo và kích hoạt tài khoản người dùng trên Lync

1. Từ start menu chọn ‘Lync Server Control Panel’

clip_image072[4]

 

2. Màn hình kiểm tra thông tin quản trị

clip_image073[4]

 

Giao diện Lync Control Panel

Để kích hoạt tài khoản người dùng:

clip_image074[4]

 

3. Từ Lync CP chọn Users và click vào ‘Enable Users’, click Add

clip_image075[4]

 

Chọn tài khoản người dùng mà bạn muốn kích hoạt

clip_image076[4]

 

4. Chọn Lync pool và cách đăng nhập tài khoản phù hợp trong ‘Generate user’s SIP URI’, sau đó chọn Enable.

clip_image077[4]

 

Tài khoản người dùng sau khi được kích hoạt

clip_image078[4]

Chúc các bạn thành công !

 

Bài viết trên đây có sử dụng lại các hình ảnh ví dụ trong bài viết của bạn Nguyễn Hữu Phan Hoàng Hồ,

Trân thành cảm ơn bạn Hoàng Hồ vì bài viết rất thiết thực đối với người học hỏi Công nghệ Thông tin mới !

Bổn phận của chúng ta là sưu tầm, học đạo, chia sẻ kinh nghiệp, sửa chữa và cập nhật thông tin mới giúp các thế hệ noi gương tốt.

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 01/04/2013, in Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, Lync, Meet, Meeting, Microsoft Lync 2010, Web Conferencing and tagged . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. Ad cho mình hỏi là mình đã đặt khác tên máy cài lync không phải các tên ở trên mà vẫn bị lỗi creating central management failed. Ad giúp mình với. Cám ơn!

    • Thay tên thì chắc là dễ rồi, có 2 điều bạn nên lưu ý, thay không hết và không đúng logic thì vẫn bị lỗi Find not found, và điều quan trọng hơn, DNS Server phải khai đầy đủ và trước các cái tên đã thay đó với IP, A (Host), PTR, SRV, TXT .. phải khớp với tên bạn đã thay, ip của các máy chủ trong dịch vụ Lync.

  2. chao
    cho minh xin link download lync server voi a

    • Rất tiếc đây là phần mềm Thương mại của Microsoft và cũng đã hết vòng đời phát hành, mình không lưu kho các sản phẩm công nghệ bao giờ nên không thể share cho bạn được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: