Cách tăng kích thước ổ cứng Virtual disk của GVA trong HĐH Linux Ubuntu


Để tăng được kích thước ổ cứng ảo trong máy chủ Gravity Zone Appliance GVA chạy hệ điều hành Linux Ubuntu

Chúng ta sẽ có thể lựa chọn 2 phương án:

Phương án 1: tăng kích thước ổ cũ theo Group “gzvg”

 1. Mở cửa sổ console của GVA hoặc kết nối bằng SSH PuTTy qua cổng 22, gõ lệnh đăng nhập user: bdadmin.
 2. Gõ lệnh sudo -s để đổi sang quyền root
 3. Giả sử chúng ta muốn mở rộng ổ cứng ngầm định của GVA từ 125 GB lên 140 (thường ngâm định GVA có 80GB)
 4. Tạo bảng phân hoạch mới gõ lệnh: fdisk /dev/sda
 5. Gõ phím n
  à Tạo bảng phân hoạch mới.
 6. Gõ phím p
  à in ra bảng phân hoạch ổ cứng.
 7. Gõ phím w
  à Viết 1 bảng phân hoạch ổ cứng mới.
 8. Gõ lệnh: Reboot khởi động lại GVA mới cập nhật các bước trên.
 9. fdisk -l (xem tất cả các phân hoạch ổ cứng)
 10. gõ lệnh: pvcreate /dev/sdaX (X là số thứ tự có thể kiểm tra số đó trước bằng lệnh: fdisk -l) -> kết thúc lệnh trên sẽ tạo physical volume
 11. vgextend gzvg /dev/sdaX -> là lệnh để mở rộng kích thước ổ cho volume group có tên “gzvg” (dùng lệnh: vgdisplay -shows để xem chi tiết group gzvg)
 12. lvextend -rl +100%FR­EE /dev/gzvg/root -> đã thực hiện lệnh mở rộng logical volume (dùng lệnh: lvdisplay -shows để xem hết các ổ logic volumes) 


Phương án 2: tạo thêm 1 ổ cứng mới:

 1. Mở cửa sổ console của GVA hoặc kết nối bằng SSH PuTTy qua cổng 22, gõ lệnh đăng nhập user: bdadmin.
 2. Gõ lệnh sudo -s để đổi sang quyền root
 3. Giả sử chúng ta muốn tạo thêm ổ cứng mới 5GB, ngoài 1 ổ cứng của GVA 125 GB (thường ngâm định GVA có 80GB)
 4. Tạo phân hoạch mới bằng lệnh: fdisk /dev/sdb
 5. Ấn phím n để tạo phân hoạch mới.
 6. Ấn phím p để in bảng cấu trúc phân hoạch.
 7. Ấn phím w để viết bảng phân hoạch mới.
 8. Gõ lệnh: fdisk -l (để xem tất cả các phân hoạch)
 9. Gõ lệnh: pvcreate /dev/sdbX (X là số thứ tự của ổ cứng mới tạo, có thể kiểm tra số đó trước bằng lệnh fdisk -l) -> đã thực hiện tạo ổ physical volume.
 10. Gõ lệnh: vgextend
  gzgv /dev/sdbX -> là lệnh mở rộng kích thước ổ cho volume group có tên “gzvg” (dùng lệnh: vgdisplay -shows để xem chi tiết group gzvg)
 11. Gõ lệnh: lvextend -rl +100%FR­EE /dev/gzvg/root -> đã thực hiện lệnh mở rộng ổ logical volume (dùng lệnh: lvdisplay -shows để xem hết các ổ logic volumes)

 

Cài và cấu hình Bitdefender – GravityZone Advanced Business Security trên VMware vSphere


Các khâu chuẩn bị:

 1. Bạn có thể download phiên bản Bitdefender và Docs tại đây.  Ta nên download bản .OVA dành cho VMware vSphere.
 2. Chúng ta cần dùng FQDN và IP và thêm bản ghi A (host) hoặc CNAME để có thể trỏ PTR trong DNS của máy chủ AD trước khi bắt đầu cài.
 3. Xin hãy đọc tham khảo tài liệu của BitDefender_GravityZone_InstallationGuide enUS.pdf  để có thêm thông tin NAT các Cổng và footprint cần thiết.
  1. NAT port 7074 (GVA update)
  2. NAT port 443 (Bitdefender Admin Web)
 4. Chúng ta cần có 1 tài khoản service account thuộc  nhóm domain admin.
 5. Chúng ta cần 1 tài khoản service account  có quyền thuộc vCenter Admin.
 6. Cần thông tin về SMTP để cấu hình email gửi thông báo.
 7. Thông tin về bản quyền – chúng ta có thể dùng thử: 45 ngày.
 8. Chúng ta dùng vSphere 5.x / 6.x với các bản vá lỗi mới nhất.
 9. Bạn sẽ cần 1 tài khoản đăng ký miễn phí trên My BitDefender thông qua địa chỉ sau. Chọn mục “Sign Up” có đường link ở góc màn hình.
 10. Chuẩn bị  1 máy ảo có các thông số yêu cầu: 01 GVA: 6Gram, 4vCPU, 80Gb HDD, 1 vNIC VMXNet3 10GbE.

Các bước Deploy trên vSphere:

Bước 1.

image

Bước  2:

Chọn nơi chứa file ova để browser

image

Bước 3:

image

Bước 4:

Thực hiện tuần tự các bước bằng cách bấm Next và chọn cho tới bước tổng kết và bấm Finish

image

Các bước cấu hình Bitdefender:

Bước 5. Mở Console, bấm power on và thay passsword của root (ngầm định password: sve)

image

Tham khảo link hướng dẫn thay đổi mật khẩu.

Để cấu hình SVA là dữ liệu và hệ thống chính của Gravity Zone, chúng ta gõ lệnh:

sva-setup

image

Chúng ta có 1 account bdadmin để điều khiển Web GVA

image

Bước 6. Chúng ta có thể cấu hình máy chủ GVA theo sơ đồ mạng máy chủ trong mạng LAN:

image

Lưu ý: Nếu bạn muốn các máy PC, Laptop, Smartphone di chuyển ra ngoài mạng LAN vẫn có thể cập nhật, diệt virus bằng phiên bản mới thì cần phải mở NAT forward port 7074 và IPv4 của máy chủ GVA.

Bước 7. Truy cập Web UI bằng IP / tên miền FQDN:

image

Lưu ý: mật khẩu ngầm định của bdadmin là do bạn đặt ngay khi cấu hình ở bước 5:

Nếu quên mật khẩu của bdadmin thì phải tham khảo hướng dẫn sau để thay.

Phải dùng user: root (password ngầm định: sve) để thay trên lớp OS Ubuntu Server

Bước 8.

Đăng ký License bằng tài khoản đã đăng ký trên cloud của Bitdefender

image

Cập nhật license key

image

Thêm các license liên quan tới phiên bản Gravity Zone bạn mua (ví dụ: Virtualization Server / Physical, VM, Smartphone, iOS, Android …)

image

Khai báo thông tin Công ty/ cá nhân sử dụng

image

Sau các bước trên, bạn có thể truy cập vào Bitdefender Gravity Zone server

image

Bước 9. Cấu hình căn bản:

Truy cập web theo địa chỉ tên máy hoặc FQDN

image

Bước 10. Cấu hình email cho phép gửi thông báo cho Admin

image

Bước 11. Cấu hình NTP time:

image

Bước 12. Cấu hình AD- DC:

image

Bước 13. Cấu hình vCenter

image

Bước 14.  Backup cấu hình con GVA

image

Đặt lịch backup

image

Bước 15. Cập nhật Version

image

Hãy bấm nút “Update now” để đảm bảo luôn có phiên bản mới nhất

image

Bước 16. Cấu hình Policy

Chọn mục Networks\Packages view

image 

Bấm nút Add để tạo Policy riêng cho các máy trạm người dùng trong tổ chức

image

Không chọn Firewall do cấu trúc này thường đã có Firewall Network (như FG) và Windows Firewall của người dùng.

Sau khi tạo Policy mới

image

Bước 17. Download và cài các gói diệt virus cho máy trạm

image

Khi download xong trên máy sẽ có các file cài diệt virus client tương ứng với OS

image

Bây giờ bạn có thể cài phần mềm diệt virus End-point trên các máy trạm

image

Lưu ý: các phần mềm diệt virus đang hiện có trên máy client sẽ bị yêu cầu remove/ uninstall trước khi hoàn thành cài đặt được bản Bitdefender End-point

image

Hệ thống yêu cầu restart lại máy khi hoàn thành cài

image

Muốn chỉnh sửa hoặc đọc thông tin về virus bị phát hiện và diệt trên máy hay bấm vào dưới đáy màn hình

image

Nó thu nhỏ hình và có thể cần chạy để xem tình trạng update, tình trạng diệt virus

image

image

Bước 18. Cài Bitdefender trên máy MAC standard và OS X

Mở màn chính “Open Main Window”

image

Chúc các bạn thành công !