Phần chưa được công bố: Các bạn đã chuẩn bị gì cho kế hoạch nâng cấp domain controller windows 2003 khi ngày End of Support đang đến gần ?


Hiện tại trên thị trường Doanh nghiệp đang sử dụng rất nhiều các máy chủ chạy Domain Controller bằng windows 2000, Windows 2003 Standard…

Việc Microsoft chuẩn bị đếm lùi ngày kết thúc hỗ trợ các bản vá lỗi cho Windows 2003 thật sự là điều rủi ro cao cho các Doanh nghiệp, tổ chức vẫn tiếp tục sử dụng windows server 2000/ 2003 làm hệ thống

Domain Controller cho tổ chức của mình.

Đặt vấn đề:

Để chuẩn bị cho các công việc nâng cấp, hoặc chuyển đổi hệ thống Domain Controller sang hạ tầng hoặc version cao hơn là điều vô cùng cần thiết lúc này.

Tôi xin giới thiệu một số tình huống xử lý sự cố từ domain controller windows 2003 để các bạn tham khảo và lường trước khó khăn:

 1. Tình huống sử dụng Domain controller phổ biến trong Doanh nghiệp là có ít nhất 2 –3 con Domain controller chạy Duplicate hoặc deligated nhằm backup/restore hoặc cluster Domain.
 2. Sau thời gian dài sử dụng thì các máy chủ này có vấn đề về phần mềm hoặc phần cứng dẫn tới một trong 2 máy chủ Domain controller bị lỗi / hỏng ngừng hoạt động.
 3. Có rất nhiều System Administrator hỏi tôi về việc nếu cứ để hệ thống đó chạy như vậy có sao không ? hoặc làm thế nào để xóa những máy domain controller bị lỗi đúng cách ?

Dựng Mô hình hệ thống Domain controller 2003:

– Mở phần mềm Active Direcoty Sites and Services:

image

 

– Mở phần mềm Active Direcoty Users and Computers:

image

Chú ý: Điều này chỉ được thực hiện nếu một DC đã lỗi không bao giờ hoạt động trở lại.

Biện pháp xử lý: gỡ bỏ các máy chủ Domain Controller bị lỗi:

 • Từ máy chủ Domain Controller đang hoạt động, mở một cửa sổ cmd (bấm START > RUN gõ CMD) và gõ các lệnh chính xác như hiển thị dưới đây.
 • Thay thế các từ bên trong dấu ngoặc nhọn (<>) với tên của các máy chủ phải được loại bỏ, thực hiện theo từng dòng  lệnh sau mỗi dấu :
 1. Ntdsutil
 2. Metadata cleanup
 3. Connections
 4. Connect to server  <nhập tên máy chủ đang hoạt động bình thường thuộc nhóm Primary Domain (không phải là máy chủ Domain Controller bị lỗi)>
 5. QUIT
 6. Select operation target
 7. List domains
 8. Select domain 0
 9. List sites
 10. Select site 0
 11. List servers in site
 12. Select server  <nhập số thứ tự tương ứng với tên của Chủ bị lỗi >
 13. Quit
 14. Remove selected server

ví dụ:

image

ví dụ:

image

Sau khi gõ lệnh cuối cùng để xóa máy chủ Domain controller bị lỗi, bạn sẽ thấy một hộp thoại với thông điệp sau:

“Are you sure you want to remove the server object
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? This is not the last server for domain xxxxxxxxxxxxxx”

(Các xxx là thông tin liên quan tới máy chủ và tên miền bạn đã chọn bằng lệnh ở trên)

Hãy đọc kỹ thông báo trước khi bấm vào YES nếu bạn chắc chắn đã chọn đúng máy chủ bị lỗi và cần xóa.

image

Lệnh xóa máy chủ Domain Controller bị lỗi được thực thi:

image

 

Các bạn có thể lặp lại việc xóa các domain controller bị lỗi khác tương tự.

 

Để kết thúc:

• Bạn mở  Active Directory Sites and Services và loại bỏ các đối tượng máy chủ đã bị xóa

image

 

• Tiếp tục mở Active Directory Users and Computers và loại bỏ các đối tượng máy chủ bị xóa (nếu vẫn còn hiện hữu)

image

 

• Tiếp tục mở DNS Server và loại bỏ các hồ sơ đối tượng máy chủ bị xóa

image

 

Tóm lại, sau khi xóa xong các máy chủ Domain Controller windows 2003 bị lỗi,

Bạn hoàn toàn dễ dàng nâng cấp Domain Controller lên windows 2008, R2 Enterprise hoăc windows 2012.

ví dụ: nâng cấp từ Forest Level 2000 lên 2003 thành công sau khi xóa hết các máy chủ domain controller lỗi.

image

 

P.S: Những nội dung xử lý troubleshoot kỹ thuật trên càng ngày càng rắc rối,

các bạn nên đăng ký tham gia các khóa học của ROBUSTA để được luyện tập, trải nghiệm qua các khóa học

và phương pháp học thực hành chuyên sâu.

vững Trí vững Nghề !

Cách sử dụng PowerShell can thiệp Windows Registry


Thanks to PowerShells universal “Provider” concept, you can navigate the Windows Registry just as you would the file system. In this chapter, you will learn how to read and write Registry keys and Registry values.

The Registry stores many crucial Windows settings. That’s why it’s so cool to read and sometimes change information in the Windows Registry: you can manage a lot of configuration settings and sometimes tweak Windows in ways that are not available via the user interface.

However, if you mess things up – change the wrong values or deleting important settings – you may well permanently damage your installation. So, be very careful, and don’t change anything that you do not know well.

Using Providers

To access the Windows Registry, there are no special cmdlets. Instead, PowerShell ships with a so-called provider named “Registry”. A provider enables a special set of cmdlets to access data stores. You probably know these cmdlets already: they are used to manage content on drives and all have the keyword “item” in their noun part:

PS> Get-Command -Noun Item*

CommandType   Name         ModuleName      Definition
-----------   ----         ----------      ----------
Cmdlet     Clear-Item      Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Clear-ItemProperty  Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Copy-Item       Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Copy-ItemProperty   Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Get-Item       Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Get-ItemProperty   Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Invoke-Item      Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Move-Item       Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Move-ItemProperty   Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     New-Item       Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     New-ItemProperty   Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Remove-Item      Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Remove-ItemProperty  Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Rename-Item      Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Rename-ItemProperty  Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Set-Item       Microsoft.PowerSh... ...
Cmdlet     Set-ItemProperty   Microsoft.PowerSh... ...

Many of these cmdlets have historic aliases, and when you look at those, the cmdlets probably become a lot more familiar:

PS> Get-Alias -Definition *-Item*

CommandType   Name         ModuleName      Definition
-----------   ----         ----------      ----------
Alias      cli                    Clear-Item
Alias      clp                    Clear-ItemProperty
Alias      copy                    Copy-Item
Alias      cp                     Copy-Item
Alias      cpi                    Copy-Item
Alias      cpp                    Copy-ItemProperty
Alias      del                    Remove-Item
Alias      erase                   Remove-Item
Alias      gi                     Get-Item
Alias      gp                     Get-ItemProperty
Alias      ii                     Invoke-Item
Alias      mi                     Move-Item
Alias      move                    Move-Item
Alias      mp                     Move-ItemProperty
Alias      mv                     Move-Item
Alias      ni                     New-Item
Alias      rd                     Remove-Item
Alias      ren                    Rename-Item
Alias      ri                     Remove-Item
Alias      rm                     Remove-Item
Alias      rmdir                   Remove-Item
Alias      rni                    Rename-Item
Alias      rnp                    Rename-ItemProperty
Alias      rp                     Remove-ItemProperty
Alias      si                     Set-Item
Alias      sp                     Set-ItemProperty

Thanks to the “Registry” provider, all of these cmdlets (and their aliases) can also work with the Registry. So if you wanted to list the keys of

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software, this is how you’d do it:

Dir HKLM:\Software

Available Providers

Get-PSProvider gets a list of all available providers. Your list can easily be longer than in the following example. Many PowerShell extensions add additional providers. For example, the ActiveDirectory module that ships with Windows Server 2008 R2 (and the RSAT tools for Windows 7) adds a provider for the Active Directory. Microsoft SQL Server (starting with 2007) comes with an SQLServer provider.

Get-PSProvider
Name         Capabilities         Drives
----         ------------         ------
Alias        ShouldProcess        {Alias}
Environment     ShouldProcess        {Env}
FileSystem      filter, ShouldProcess    {C, E, S, D}
function       ShouldProcess        {function}
Registry       ShouldProcess        {HKLM, HKCU}
Variable       ShouldProcess        {Variable}
Certificate     ShouldProcess        {cert}

What’s interesting here is the “Drives” column, which lists the drives that are managed by a respective provider. As you see, the registry provider manages the drives

HKLM: (for the registry root HKEY_LOCAL_MACHINE) and HKCU: (for the registry root HKEY_CURRENT_USER). These drives work just like traditional file system drives. Check this out:

Cd HKCU: 
Dir 
  Hive: Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER
SKC VC Name              Property
--- -- ----              --------
 2  0 AppEvents           {}
 7  1 Console            {CurrentPage}
 15  0 Control Panel         {}
 0  2 Environment          {TEMP, TMP}
 4  0 EUDC              {}
 1  6 Identities           {Identity Ordinal, Migrated7, Last ...
 3  0 Keyboard Layout        {}
 0  0 Network            {}
 4  0 Printers            {}
 38  1 Software            {(default)}
 2  0 System             {}
 0  1 SessionInformation       {ProgramCount}
 1  8 Volatile Environment      {LOGONSERVER, USERDOMAIN, USERNAME,...

You can navigate like in the file system and dive deeper into subfolders (which here really are registry keys).

Provider Description Example
Alias Manages aliases, which enable you to address a command under another name. You’ll learn more about aliases in Chapter 2. Dir Alias:
$alias:Dir
Environment Provides access to the environment variables of the system. More in Chapter 3. Dir env:
$env:windir
Function Lists all defined functions. Functions operate much like macros and can combine several commands under one name. Functions can also be an alternative to aliases and will be described in detail in Chapter 9. Dir function:
$function:tabexpansion
FileSystem Provides access to drives, directories and files. Dir c:
$(c:\autoexec.bat)
Registry Provides access to branches of the Windows registry. Dir HKCU:
Dir HKLM:
Variable Manages all the variables that are defined in the PowerShell console. Variables are covered in Chapter 3. Dir variable:
$variable:pshome
Certificate Provides access to the certificate store with all its digital certificates. These are examined in detail in Chapter 10. Dir cert:
Dir cert: -recurse

Table 16.2: Default providers

Creating Drives

PowerShell comes with two drives built-in that point to locations in the Windows Registry: HKLM: and HKCU:.

Get-PSDrive -PSProvider Registry
Name    Provider   Root                           CurrentLocation
----    --------   ----                           ---------------
HKCU    Registry   HKEY_CURRENT_USER
HKLM    Registry   HKEY_LOCAL_MACHINE

That’s a bit strange because when you open the Registry Editor regedit.exe, you’ll see that there are more than just two root hives.

If you wanted to access another hive, let’s say HKEY_USERS, you’d have to add a new drive like this:

New-PSDrive -Name HKU -PSProvider Registry -Root HKEY_USERS
Dir HKU:

You may not have access to all keys due to security settings, but your new drive HKU: works fine. Using New-PSDrive, you now can access all parts of the Windows Registry.

To remove the drive, use Remove-PSDrive (which only works if HKU: is not the current drive in your PowerShell console):

Remove-PSDrive HKU

You can of course create additional drives that point to specific registry keys that you may need to access often.

New-PSDrive InstalledSoftware registry 'HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall'
Dir InstalledSoftware:

Note that PowerShell drives are only visible inside the session you defined them. Once you close PowerShell, they will automatically get removed again.

To keep additional drives permanently, add the New-PSDrive statements to your profile script so they get automatically created once you launch PowerShell.

Using Provider Names Directly

Actually, you do not need PowerShell drives at all to access the Registry. In many scenarios, it can be much easier to work with original Registry paths. To make this work, prepend the paths with the provider names like in the example below:

Dir HKLM:\Software
Dir Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
Dir Registry::HKEY_USERS
Dir Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\.ps1

With this technique, you can even list all the Registry hives:

Dir Registry::

Searching for Keys

Get-ChildItem can list all subkeys of a key, and it can of course use recursion to search the entire Registry for keys with specific keywords.

The registry provider doesn’t support filters, though, so you cannot use the parameter -Filter when you search the registry. Instead, use -Include and -Exclude. For example, if you wanted to find all Registry keys that include the word “PowerShell”, you could search using:

PS> Get-ChildItem HKCU:, HKLM: -Recurse -Include *PowerShell* -ErrorAction SilentlyContinue |
>>
Select-Object -ExpandProperty Name
>>
HKEY_CURRENT_USER\Console\%SystemRoot%_System32_WindowsPowerShell_v1.0_powershell.exe HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\PowerShell HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell

Note that this example searches both HKCU: and HKLM:. The error action is set to SilentlyContinue because in the Registry,

you will run into keys that are access-protected and would raise ugly “Access Denied” errors. All errors are suppressed that way.

Searching for Values

Since Registry values are not interpreted as separate items but rather are added to keys as so-called ItemProperties, you cannot use Get-ChildItem to search for Registry values. You can search for values indirectly, though. Here is some code that finds all Registry keys that have at least one value with the keyword “PowerShell”:

PS> Get-ChildItem HKCU:, HKLM: -Recurse -ea 0 | Where-Object { $_.GetValueNames() |
>>
Where-Object { $_ -like '*PowerShell*'
} }

If you want to find all keys that have a value with the keyword in its data, try this:

PS> Get-ChildItem HKCU:, HKLM: -Recurse -ea 0 | Where-Object { $key = $_; $_.GetValueNames() |
>>
ForEach-Object { $key.GetValue($_) } | Where-Object { $_ -like '*PowerShell*'
} }

Reading One Registry Value

If you need to read a specific Registry value in a Registry key, use Get-ItemProperty. This example reads the registered owner:

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' -Name RegisteredOwner

RegisteredOwner : Tim Telbert
PSPath     : Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
         NT\CurrentVersion
PSParentPath  : Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT
PSChildName   : CurrentVersion
PSDrive     : HKLM
PSProvider   : Registry

Unfortunately, the Registry provider adds a number of additional properties so you don’t get back the value alone.

Add another Select-Object to really get back only the content of the value you are after:

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' -Name RegisteredOwner | 
>>
Select-Object -ExpandProperty RegisteredOwner Tim Telbert

Reading Multiple Registry Values

Maybe you’d like to read more than one Registry value. Registry keys can hold an unlimited number of values. The code is not much different from before. Simply replace the single Registry value name with a comma-separated list, and again use Select-Object to focus only on those. Since this time you are reading multiple properties, use -Property instead of –ExpandProperty parameter.

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' `
>>
-Name ProductName, EditionID, CSDVersion, RegisteredOwner |
>>
Select-Object -Property ProductName, EditionID, CSDVersion, RegisteredOwner
>>
ProductName EditionID CSDVersion RegisteredOwner ----------- --------- ---------- --------------- Windows 7 Ultimate Ultimate Service Pack 1 Tim Telbert

Or, a little simpler:

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' |
>>
Select-Object -Property ProductName, EditionID, CSDVersion, RegisteredOwner
>>
ProductName EditionID CSDVersion RegisteredOwner ----------- --------- ---------- --------------- Windows 7 Ultimate Ultimate Service Pack 1 Tim Telbert

Reading Multiple Keys and Values

Yet maybe you want to read values not just from one Registry key but rather a whole bunch of them. In HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall, you find a lot of keys, one for each installed software product. If you wanted to get a list of all software installed on your machine, you could read all of these keys and display some values from them.

That again is just a minor adjustment to the previous code because Get-ItemProperty supports wildcards. Have a look:

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*' |
>>
Select-Object -Property DisplayName, DisplayVersion, UninstallString DisplayName DisplayVersion UninstallString ----------- -------------- --------------- 0.8.2.232 Microsoft IntelliPoint 8.1 8.15.406.0 msiexec.exe /I {3ED4AD... Microsoft Security Esse... 2.1.1116.0 C:\Program Files\Micro... NVIDIA Drivers 1.9 C:\Windows\system32\nv... WinImage "C:\Program Files\WinI... Microsoft Antimalware 3.0.8402.2 MsiExec.exe /X{05BFB06... Windows XP Mode 1.3.7600.16422 MsiExec.exe /X{1374CC6... Windows Home Server-Con... 6.0.3436.0 MsiExec.exe /I{21E4979... Idera PowerShellPlus Pr... 4.0.2703.2 MsiExec.exe /I{7a71c8a... Intel(R) PROSet/Wireles... 13.01.1000 (...
)

Voilá, you get a list of installed software. Some of the lines are empty, though. This occurs when a key does not have the value you are looking for.

To remove empty entries, simply add Where-Object like this:

PS> Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*' |
>>
Select-Object -Property DisplayName, DisplayVersion, UninstallString |
>>
Where-Object { $_.DisplayName -ne $null
}

Creating Registry Keys

Since Registry keys are treated like files or folders in the file system, you can create and delete them accordingly. To create new keys, either use historic aliases like md or mkdir, or use the underlying cmdlet directly:

PS> New-Item HKCU:\Software\NewKey1


  Hive: Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software


Name              Property
----              --------
NewKey1
PS> md HKCU:\Software\NewKey2


  Hive: Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software


Name              Property
----              --------
NewKey2

If a key name includes blank characters, enclose the path in quotation marks. The parent key has to exist.

To create a new key with a default value, use New-Item and specify the value and its data type:

PS> New-Item HKCU:\Software\NewKey3 -Value 'Default Value Text' -Type String

  Hive: Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software


Name              Property
----              --------
NewKey3            (default) : Default Value Text

Deleting Registry Keys

To delete a key, use the historic aliases from the file system that you would use to delete a folder, or use the underlying cmdlet Remove-Item directly:

PS> Remove-Item HKCU:\Software\Test1
Del HKCU:\Software\Test2
Del HKCU:\Software\Test3

This process needs to be manually confirmed if the key you are about to remove contains other keys:

Del HKCU:\Software\KeyWithSubKeys
Confirm
The item at "HKCU:\Software\KeyWithSubKeys" has children and the Recurse parameter was not specified. 
if you continue, all children will be removed with the item. Are you sure you want to continue? 
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):

Use the –Recurse parameter to delete such keys without manual confirmation:

Del "HKCU:\Software\First key" -Recurse

Creating Values

Each Registry key can have an unlimited number of values. Earlier in this chapter, you learned how to read these values. Values are called “ItemProperties”, so they belong to an “Item”, the Registry key.

To add new values to a Registry key, either use New-ItemProperty or Set-ItemProperty. New-ItemProperty cannot overwrite an existing value and returns the newly created value in its object form. Set-ItemProperty is more easy going. If the value does not yet exist, it will be created, else changed. Set-ItemProperty does not return any object.

Here are some lines of code that first create a Registry key and then add a number of values with different data types:

PS> New-Item HKCU:\Software\TestKey4
PS> Set-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 -Name Name -Value 'Smith'
PS> Set-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 -Name ID -Value 12 -Type DWORD
PS> Set-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 -Name Path -Value '%WINDIR%' -Type ExpandString
PS> Set-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 -Name Notes -Value 'First Note','Second Note' `
>>
-Type MultiString >>
PS
> Set-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 -Name DigitalInfo -Value 4,8,12,200,90 -Type Binary PS> Get-ItemProperty HKCU:\Software\TestKey4 Name : Smith ID : 12 Path : C:\Windows Notes : {First Note, Second Note} DigitalInfo : {4, 8, 12, 200...} PSPath : Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\TestKey4 PSParentPath : Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software PSChildName : TestKey4 PSDrive : HKCU PSProvider : Registry

If you wanted to set the keys’ default value, use ‘(default)’ as value name.

ItemType Description DataType
String A string REG_SZ
ExpandString A string with environment variables that are resolved when invoked REG_EXPAND_SZ
Binary Binary values REG_BINARY
DWord Numeric values REG_DWORD
MultiString Text of several lines REG_MULTI_SZ
QWord 64-bit numeric values REG_QWORD

Table 16.4: Permitted ItemTypes in the registry

Use Remove-ItemProperty to remove a value. This line deletes the value Name value that you created in the previous example:

Remove-ItemProperty HKCU:\Software\Testkey4 Name

Clear-ItemProperty clears the content of a value, but not the value itself.

Be sure to delete your test key once you are done playing:

Remove-Item HKCU:\Software\Testkey4 -Recurse

Securing Registry Keys

Registry keys (and its values) can be secured with Access Control Lists (ACLs) in pretty much the same way the NTFS file system manages access permissions to files and folders. Likewise, you can use Get-Acl to show current permissions of a key:

md HKCU:\Software\Testkey4
Get-Acl HKCU:\Software\Testkey
Path                 Owner              Access
----                 -----              ------
Microsoft.PowerShell.Core\Registr... TobiasWeltne-PC\Tobias Weltner TobiasWeltne-PC\Tobias Weltner A...

To apply new security settings to a key, you need to know the different access rights that can be assigned to a key. Here is how you get a list of these rights:

PS> [System.Enum]::GetNames([System.Security.AccessControl.RegistryRights])
QueryValues
SetValue
CreateSubKey
EnumerateSubKeys
Notify
CreateLink
Delete
ReadPermissions
WriteKey
ExecuteKey
ReadKey
ChangePermissions
TakeOwnership
FullControl

Taking Ownership

Always make sure that you are the “owner” of the key before modifying Registry key access permissions. Only owners can recover from lock-out situations, so if you set permissions wrong, you may not be able to undo the changes unless you are the owner of the key.

This is how to take ownership of a Registry key (provided your current access permissions allow you to take ownership. You may want to run these examples in a PowerShell console with full privileges):

$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey
$acl.Owner
scriptinternals\TobiasWeltner
$me = [System.Security.Principal.NTAccount]"$env:userdomain\$env:username"
$acl.SetOwner($me)

Setting New Access Permissions

The next step is to assign new permissions to the key. Let’s exclude the group “Everyone” from making changes to this key:

$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey
$person = [System.Security.Principal.NTAccount]"Everyone"
$access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"WriteKey"
$inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"None"
$propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None"
$type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Deny"

$rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.AddAccessRule($rule) Set-Acl HKCU:\Software\Testkey $acl

The modifications immediately take effect.Try creating new subkeys in the Registry editor or from within PowerShell, and you’ll get an error message:

md HKCU:\Software\Testkey\subkey
New-Item : Requested Registry access is not allowed.
At line:1 char:34
+ param([string[]]$paths); New-Item <<<< -type directory -path $paths

Why does the restriction applies to you as an administrator? Aren’t you supposed to have full access?

No, restrictions always have priority over permissions, and because everyone is a member of the Everyone group, the restriction applies to you as well. This illustrates that you should be extremely careful applying restrictions. A better approach is to assign permissions only.

Removing an Access Rule

The new rule for Everyone was a complete waste of time after all because it applied to everyone, effectively excluding everyone from the key. So, how do you go about removing a rule? You can use RemoveAccessRule() to remove a particular rule, and RemoveAccessRuleAll() to remove all rules of the same type (permission or restriction) for the user named in the specified rule. ModifyAccessRule() changes an existing rule, and PurgeAccessRules() removes all rules for a certain user.

To remove the rule that was just inserted, proceed as follows:

$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey
$person = [System.Security.Principal.NTAccount]"Everyone"
$access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"WriteKey"
$inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"None"
$propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None"
$type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Deny"

$rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.RemoveAccessRule($rule) Set-Acl HKCU:\Software\Testkey $acl -Force

However, removing your access rule may not be as straightforward because you have effectively locked yourself out.

Since you no longer have modification rights to the key, you are no longer allowed to modify the keys’ security settings as well.

You can overrule this only if you take ownership of the key: Open the Registry editor, navigate to the key, and by right-clicking and then selecting Permissions open the security dialog box and manually remove the entry for Everyone.

You’ve just seen how relatively easy it is to lock yourself out. Be careful with restriction rules.

Controlling Access to Sub-Keys

In the next example, you use permission rules rather than restriction rules. The task: create a key where only administrators can make changes. Everyone else should just be allowed to read the key.

md HKCU:\Software\Testkey2
$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey2

# Admins may do everything:
$person = [System.Security.Principal.NTAccount]Administrators
$access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"FullControl"
$inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"None"
$propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None"
$type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Allow"
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.ResetAccessRule($rule) # Everyone may only read and create subkeys: $person = [System.Security.Principal.NTAccount]"Everyone" $access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"ReadKey" $inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"None" $propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None" $type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Allow" $rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.ResetAccessRule($rule) Set-Acl HKCU:\Software\Testkey2 $acl

Note that in this case the new rules were not entered by using AddAccessRule() but by ResetAccessRule().

This results in removal of all existing permissions for respective users. Still, the result isn’t right because regular users could still create subkeys and write values:

md hkcu:\software\Testkey2\Subkey

  Hive: Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CURRENT_USER\software\Testkey2

SKC VC Name              Property
--- -- ----              --------
 0  0 Subkey         {}

Set-ItemProperty HKCU:\Software\Testkey2 Value1 "Here is text" 

Revealing Inheritance

Look at the current permissions of the key to figure out why your permissions did not work the way you planned:

(Get-Acl HKCU:\Software\Testkey2).Access | Format-Table -Wrap

  RegistryRights AccessControlType IdentityReference IsInherited InheritanceFlags PropagationFlags
  -------------- ----------------- ----------------- ----------- ---------------- ----------------
     ReadKey       Allow Everyone          False       None       None
    FullControl       Allow BUILT-in\Admi    False       None       None
                   nistrators
    FullControl       Allow TobiasWeltne-PC\T    True ContainerInherit,       None
                   obias Weltner              ObjectInherit
    FullControl       Allow NT AUTHORITY\SYST    True ContainerInherit,       None
                   EM                   ObjectInherit
    FullControl       Allow BUILT-in\Admi    True ContainerInherit,       None
                   nistrators               ObjectInherit
      ReadKey       Allow NT AUTHORITY\REST    True ContainerInherit,       None
                   RICTED ACCESS              ObjectInherit

The key includes more permissions than what you assigned to it. It gets these additional permissions by inheritance from parent keys.

If you want to turn off inheritance, use SetAccessRuleProtection():

$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey2
$acl.SetAccessRuleProtection($true, $false)
Set-Acl HKCU:\Software\Testkey2 $acl

Now, when you look at the permissions again, the key now contains only the permissions you explicitly set. It no longer inherits any permissions from parent keys:

RegistryRights AccessControlType IdentityReference IsInherited InheritanceFlags PropagationFlags
-------------- ----------------- ----------------- ----------- ---------------- ----------------
    ReadKey       Allow Everyone        False       None       None
  FullControl       Allow BUILT-in\Admistrators  False       None       None

Controlling Your Own Inheritance

Inheritance is a sword that cuts both ways. You have just turned off the inheritance of permissions from parent keys, but will your own newly set permissions be propagated to subkeys? Not by default. If you want to pass on your permissions to subdirectories, change the setting for propagation, too. Here are all steps required to secure the key:

del HKCU:\Software\Testkey2 
md HKCU:\Software\Testkey2

$acl = Get-Acl HKCU:\Software\Testkey2

# Admins may do anything:
$person = [System.Security.Principal.NTAccount]Administrators
$access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"FullControl"
$inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"ObjectInherit,ContainerInherit"
$propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None"
$type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Allow"
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.ResetAccessRule($rule) # Everyone may only read and create subkeys: $person = [System.Security.Principal.NTAccount]"Everyone" $access = [System.Security.AccessControl.RegistryRights]"ReadKey" $inheritance = [System.Security.AccessControl.InheritanceFlags]"ObjectInherit,ContainerInherit" $propagation = [System.Security.AccessControl.PropagationFlags]"None" $type = [System.Security.AccessControl.AccessControlType]"Allow" $rule = New-Object System.Security.AccessControl.RegistryAccessRule(`
$person,$access,$inheritance,$propagation,$type) $acl.ResetAccessRule($rule) Set-Acl HKCU:\Software\Testkey2 $acl

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.