Cấu hình virtual Router cho phép sử dụng VPN PPTP Server


1. Cấu hình khởi tạo kết nối VPN kiểu PPTP:

VPN_PPTP1

VPN_PPTP2VPN_PPTP3

 

2. Cấu hình NAT outboud sau:

Các lệnh phân hoạch NAT:

 • Action: PASS
 • Interface: LAN
 • TCP/IP Version: IPv4
 • Protocol: GRE
 • Source: any
 • Destination: any
 • Action: PASS
 • Interface: WAN2
 • TCP/IP Version: IPv4
 • Protocol: GRE
 • Source: any
 • Destination: any
 • Action: PASS
 • Interface: LAN
 • TCP/IP Version: IPv4
 • Protocol: TCP/UDP
 • Source: any
 • Source port range: from (other) 1723 to (other) 1723
 • Destination: any
 • Destination port range: from (other) 1723 to (other) 1723
 • Action: PASS
 • Interface: WAN2
 • TCP/IP Version: IPv4
 • Protocol: TCP/UDP
 • Source: any
 • Source port range: from (other) 1723 to (other) 1723
 • Destination: any
 • Destination port range: from (other) 1723 to (other) 1723

VPN_PPTP4

3. Cấu hình firewall cho LAN:

PS: tôi có thể kết nối từ bên ngoài vào hệ thống PPTP server, nhưng không thể ping máy chủ từ các mạng con hoặc chính IP VPN PPTP client mà tôi được cấp hoặc thoát ra / vào internet từ điểm đã được kết nối VPN client.

Tôi đã thêm một quy tắc cho dưới firewall-> PPTP VPN cho phép tất cả lưu lượng vào và ra từ giao diện PPTP VPN.

VPN_PPTP5