Cách sửa bằng lệnh ổ cứng SSD based disks/LUNs khi không được cấu hình SSD trên vSphere


Tiếp theo bài viết “Tại sao ổ cứng SSD chạy trên RAID 0/1/5/6/10 lại báo trên vSphere là ổ Non-SSD?”


https://thangletoan.wordpress.com/2020/02/25/tai-sao-o-cung-ssd-chay-tren-raid-0-1-5-6-10-lai-bao-tren-vsphere-la-o-non-ssd/

Cách dùng lệnh bằng SSH kết nối console DCUI của ESXi host sẽ giúp cho các bạn sẽ không phải shutdown các VM hoặc vMotion các VMs không thể gián đoạn.

Bước 1. Dùng PuTTy kết nối bằng user root trên ESXi HostL

Bước 2. Dùng lệnh SSH và ESXi Shell để kiểm tra các loại ổ cứng đang kết nối trên ESXi này:

esxcli storage nmp device list

Ví dụ: chúng ta sẽ tìm được kiểu ổ SATP thường có tên gọi: VMW_SATP_CX hoặc VMW_SATP_LOCAL. Cần đảm bảo là chọn đúng kiểu SATP và name của nó.

Bước 3. Dùng lệnh tiếp theo để chuyển tình trạng của ổ SSD đang bị disable sang enable:

Mẫu lệnh: esxcli storage nmp satp rule add –satp SATP_TYPE –device naa.ID –option “enable_ssd”

Ví dụ:

esxcli storage nmp satp rule add satp “VMW_SATP_LOCAL” –device “naa.64cd98f0942ce90025d713e10aecbb45” –option “enable_local enable_ssd”

 

Nếu vẫn bị lỗi ta có thể thực hiện chạy thêm 3 lệnh sau:

Lệnh 1:
esxcli storage core claimrule load

Lệnh 2:
						esxcli storage core claimrule run

Lệnh 3:
						esxcli storage core claiming reclaim -d <naa.ID>

 

Sau khi chạy xong 3 lệnh liên tiếp trên, ta nhập lệnh sau đây để kiểm tra kết quả:

esxcli storage core device list -d <naa.ID> |grep SSD

 


Kết quả:

This should return:

Is SSD: true

 

Chúc các bạn thành công!

Cách mount thêm ổ SSD làm Squid Cache proxy của pfsense Tường lửa v2.4


Khi Tường lửa pfsense đã khởi động, bạn sẽ cần phải đăng nhập thông qua SSH và nhấn phím số 8 để kết nối với các bộ lệnh Remote Shell server.

Bây giờ, tạo một ‘Mount point, cho ổ đĩa SSD mới nằm trên hệ thống tập tin của bạn.

Chúng ta sẽ tạo 1 thư mục tên: squid nằm trong thư mục /media, thông qua màn terminal ta gõ lệnh: mkdir /media/squid

 

Bây giờ chúng ta sẽ cần tìm ra tên duy nhất mà ổ đĩa của bạn đã được thiết đặt. 

Bạn có thể làm điều đó bằng cách liệt kê tất cả các thiết bị ổ đĩa có trên pfsense Tường lửa bằng cách chạy lệnh sau:  gpart list -a

Geom name: ada0

modified: false

state: OK

fwheads: 15

fwsectors: 63

last: 31457279

first: 63

entries: 4

scheme: MBR

Providers:

  1. Name: ada0s1

 

Sau đó dùng lệnh: gpart show

 


 

Nếu phát hiện ra hệ thống ổ SSD đã bị định dạng tự động trên pfsense không đúng theo chuẩn ufs, ta có thể dùng thêm lệnh: gpart show ada1

Để xác định chi tiết các partition trong ổ SSD ada1 có phù hợp. Ta thấy có định dạng ms-basic-data không phù hợp với FreeBSD của pfsense để có thể làm cache. Cần phải xóa định dạng ms-basic-data của ada1 làm lại.

Ta dùng 2 lệnh:

gpart delete -i 1 ada1

gpart delete -i 2 ada1


Sau khi xóa xong ada1 và dùng lệnh kiểm tra lại: gpart show ada1


Ngoài lệnh tạo lại định dạng ổ GPT cho ổ ada1: gpart create -s GPT ada1

Ta cần tạo các phân vùng cho ổ ada1 theo chuẩn ufs bằng lệnh: gpart add -t freebsd-ufs ada1


Tiếp theo ta sẽ cần tạo dạng filesystem cho phân vùng định dạng mới có tên ada1p1:

newfs -U /dev/ada1p1

 

 

Sau đó, chúng ta cần sửa file cấu hình boot của pfsense cho phép luôn mount và bật ổ cứng SSD thứ 2 khi HĐH khởi động.

Kiểm tra nội dung file cấu hình fstab bằng lệnh: cat /etc/fstab


Lúc này ta sẽ dùng lệnh: vi /etc/fstab để sửa nội dung thêm cho file boot:

Ta sẽ thêm dòng: /dev/ada1p1    /media/squid    ufs    rw    2    2

Lưu file đã sửa bằng nhóm bàn phím : wq

 

Lúc này, nếu dùng lại lệnh kiểm tra cấu hình file boot của pfsense: cat /etc/fstab


Tiếp theo ở màn PuTTy gõ lệnh: mount /media/squid

 

Để xác nhận đĩa được gắn kết bằng cách chạy lệnh mount và đảm bảo bạn có thể thấy parition mới của mình được gắn ở vị trí cần thiết

Ta gõ lệnh: Mount

 


Lưu ý: để bật được dịch vụ Squid Cache Proxy trên pfsense plugin phải cài và cấu hình chạy với 2 dịch vụ khác là: 

 

Chúc các bạn thành công !

 


 

Cách dùng ổ cứng thường “giả” ổ SSD chuẩn bị cho VSAN ?


Trong vSphere 5, có một tính năng mới gọi là Host cache cho phép một người sử dụng để giảm tải file swap của máy ảo lưu vào ổ SSD dành riêng cho hiệu suất tốt hơn. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra một khối Volume VMFS trên ổ SSD được phát hiện bởi SATP (Storage adapter type Plugin) và cho phép một người dùng để thêm và cấu hình một kho dữ liệu VMFS cho máy chủ sử dụng bộ nhớ đệm.

image

Trong vSphere 5, tôi đã thử nghiệm các tính năng mới khác nhau bao gồm Host Caching nhưng không có quyền truy cập vào một hệ thống với ổ SSD trong khi cập nhật và tạo ra một vài kịch bản mới. Sau một số nghiên cứu, tôi thấy rằng nếu một quy tắc SATP mặc định là chưa có để xác định một ổ SSD đặc biệt, đó là một quy tắc mới có thể được tạo ra có chứa một một loạt meta data xml “siêu dữ liệu” đặc biệt xác định nó là một ổ  SSD.

Trong ví dụ sau, tôi sẽ có một đĩa ảo của Local Host ( mpx.vmhba1: C0: T2: L0 ) trong VMware ESXi 5 và “lừa” ESXi truy xuất và nhận dạng nó là một ổ SSD.

image

Chúng ta sẽ cần phải sử dụng esxcli cho dù đó là trực tiếp trên ESXi Shell hoặc sử dụng VMA và / hoặc phiên bản remote PowerCLI esxcli của VMware.

Lưu ý: Sau đây tôi giả định đã có một khối volume VMFS tạo trênổ cứng bạn muốn sử dụng, hiển thị như là một ổ SSD, nếu bạn không làm như vậy, hãy tạo ra một khối volume VMFS trước khi tiếp tục.

Trước tiên, bạn sẽ cần phải tạo ra một quy tắc SATP mới xác định ổ SSD của bạn và chỉ rõ “enable_ssd” giá trị như là một phần của tham số  –option:

~ # esxcli storage nmp satp rule add -s VMW_SATP_LOCAL -d mpx.vmhba1:C0:T2:L0 -o enable_ssd                                                   

Bạn có thể xác minh rằng quy tắc của bạn đã được tạo ra giá trị bằng cách chọn một danh sách theo các quy tắc SATP:

~ #  esxcli storage nmp satp rule list | grep enable_ssd
VMW_SATP_LOCAL       mpx.vmhba1:C0:T2:L0                                                enable_ssd                  user

Tiếp theo, bạn sẽ cần phải đòi lại ổ cứng của bạn để các quy định mới được áp dụng:

~ # esxcli storage core claiming reclaim -d mpx.vmhba1:C0:T2:L0

Bây giờ ta có thể dùng lệnh dướI đây để biết ổ cứng đã được ESXi nhận là ổ cứng SSD chưa:

~ # esxcli storage core device list -d mpx.vmhba1:C0:T2:L0
mpx.vmhba1:C0:T2:L0
Display Name: Local VMware Disk (mpx.vmhba1:C0:T2:L0)
Has Settable Display Name: false
Size: 5120
Device Type: Direct-Access
Multipath Plugin: NMP
Devfs Path: /vmfs/devices/disks/mpx.vmhba1:C0:T2:L0
Vendor: VMware
Model: Virtual disk
Revision: 1.0
SCSI Level: 2
Is Pseudo: false
Status: on
Is RDM Capable: false
Is Local: true
Is Removable: false
Is SSD: true
Is Offline: false
Is Perennially Reserved: false
Thin Provisioning Status: unknown
Attached Filters:
VAAI Status: unsupported
Other UIDs: vml.0000000000357d795311313a373a39

Bạn đã thấy dòng Is SSD báo True, nó đã nhận ổ cứng thường là SSD.

Bây giờ bạn nên làm mới các phân vùng lưu trữ trên vSphere Client hoặc bạn dùng lệnh sau để cho chúng hiển thị mới:

~ #vim-cmd hostsvc/storage/refresh

Bây giờ nếu bạn quay trở lại với vSphere Client ở mục “Configure Host Cache” bạn sẽ thấy các ổ SSD giả mớI xuất hiện để bạn có thể lựa chọn và bạn chỉ cần cấu hình nó và Host Cache được kích hoạt cho các ổ cứng SSD này.

image

 

VớI phần Host Cache ứng dụng bằng ổ cứng “giả” SSD như vậy, ngoàI ra bạn cũng có thể dùng nó trong môi trường Labs dựng VSAN “tất nhiên bạn phảI đám ứng đầy đủ các yêu cầu chuẩn bị cho VSAN”

như:

  1. Tối thiểu 3 máy chủ Host.
  2. Tối thiểu mỗI Host có 1 ổ SSD và mỗI Host cũng phảI có tốI thiểu 1 ổ HDD thường.
  3. Tối thiểu 3 host đều có 1 VMkernel Port Uplink (card 1Gbps – 10Gbps) trên 1vSS hoặc 1 vDS.
  4. Dĩ nhiên các ổ SSD và ổ HDD phảI có độ trống từ 2GB trở lên.
  5. Ổ HDD phảI chạy chính theo chuẩn RAID 0 hoặc 1 ,5, 6, 10,50,60.

 

Mục đích: Vậy là chí ít, tôi đã thử nghiệm được phần giả SSD để giúp các bạn có thể làm Labs VSAN khâu giảm chi phí ổ SSD giúp các bạn mạnh mẽ hơn trong việc đưa công nghệ ảo hoá SAN vào Labs, tiến đến khai thác và dùng thật cho VDI, Labs ảo hoá máy chủ, máy trạm, ứng dụng dùng trên công nghệ VSAN hiệu quả, an toàn và nhanh hơn SAN vật lý (chưa tính đến dùng RAM Disk).

 

Các bạn đã có chứng chỉ VCP550, đã có kinh nghiệm triển khai ảo hoá hạ tầng và đang chuẩn bị tìm hiểu, học hỏi và chuẩn bị cho triển khai VDI.

Tốt nhất nên đăng ký với ROBUSTA để được đích mục sở thị cùng tôi – 20 giờ đồng hồ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp thực tế, thiết bị chuẩn cao cấp để có VSAN, Virtual SAN, SoftSAN, SAN Cluster…

 

Chúc các bạn thành công !