Mô hình và phương án tích hợp Live@edu Service với Moodle


I . Mô hình tích hợp Moodle với Windows Live ID

image

II. Cơ chế tích hợp, xác thực của WLID và Moodle

image

III. Triển khai sử dụng Moodle với WLID

Thêm danh sách các account từ file CSV

       Định dạng file CSV yêu cầu có chứa các trường thông tin như sau:

Username, password, firstname, lastname, email

       Để thêm email vào trường MSN từ file CSV, bạn định dạng file CSV có thêm hai trường :auth, msn

ð  Định dạng file CSV có các trường thông tin: username, password, firstname, lastname, email, auth, msn

Ghi chú: trường auth: liveid

IV. Phân quyền trong Moodle

 

image

Quyền quản trị của Admin: Cập nhật profile của các thành viên, xem, quản lý tất cả các site, các khóa học.

V. Các bước tích hợp Moodle với WLID

Bước 1:

Truy cập website: http://dev.live.com để đăng ký sử dụng dịch vụ Live Service theo Tên miền của Trường.

         Đăng nhập bằng một tài khoản hotmail hoặc tài khoản outlook live

 

         Chọn I Agree. Màn hình giao diện như sau:

         Chọn Add an application

         Chọn I accept

         Tiếp theo bạn thiết lập các thông số như sau:

 

         Nhấn chọn Save. Cấu hình tiếp theo như sau:

 

         Nhấn chọn Save. Cấu hình ngôn ngữ tiếng việt cho hệ thống như sau:

         Nhấn chọn Save. Sau khi đã cấu hình thành công, màn hình giao diện như sau:

Chú ý: Return Url: http://domain name/auth/liveid/webauth-handler.php

Hệ thống trả về 2 giá trị sử dụng để xác thực với Moodle là Client IDSecret Key

Bước 2: Cập nhật gói dịch vụ Windows live lên máy chủ moodle

         Download file Ms4M.zip tại địa chỉ: http://www.educationlabs.com/projects/moodleproduct/Downloads/MS4M.zip?license=1 

Sau khi download về máy tính cá nhân, bạn có thể upload file Ms4M.zip lên máy chủ Moodle thông qua dịch vụ FTP File management.

         Sau khi Upload xong, giải nén file Ms4M.zip

         Sau khi giải nén xong, chọn Close

         Vào trong thư mục Ms4M, copy toàn bộ các thư mục con trong thư mục này ra ngoài thư mục moodle

Bước 3: Cấu hình Live Service trong Moodle Admin

Các bước cấu hình Live Service trong Moodle Admin gồm:

– Đăng nhập vào Moodle bằng tài khoản Admin

– Add thêm khối Microsoft Live Services

– Trong khối Site Administration, vào phần Modules/ Blocks/ Microsoft Live Services. Tại màn hình này, bạn điền hai thông tin Client ID(điền vào ô trống ở phần Application ID)Secret Key được hệ thống trả ra ở bước 1.

  Sau đó bạn chọn Save Change

 Khai báo hình thức Web Authenticate của Live Service.

Bước 4: Cập nhật profile cho user, để user đó đăng nhập vào hệ thống Moodle bằng tài khoản WLID

         Vào phần Browse list of users

 

         Chọn một user: quochuy_10@stu.tdt.edu.vn. Vào phần Edit profile

 

              Nhấn Show Advanced bên dưới màn hình profile

 

         Tại màn hình này, bạn điền địa chỉ hotmail hoặc outlook live vào trường MSN ID. Sau đó nhấn chọn Update profile

Bước 5: Đăng nhập bằng tài khoản WLID

         Trong màn hình đăng nhập, trong khối Microsoft Live Services chọn Sign in

  Đăng nhập bằng tài khoản WLID. Khi đăng nhập thành công, bạn chọn Allow Access. màn hình này, user có thể vào học những khóa học mà do user đã đăng ký. 

NOVA Technologies đối tác triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.