Cách tạo chữ ký số SSL mới cho Apache trong gói XAMPP chạy trên Windows server


Làm thế nào để tạo được chữ ký số mới SSL cho giao thức HTTPS chạy trên máy chủ Apache Web ?

Sau khi tôi cài XAMPP trên windows server, thiết lập 1 trang web localhost và chạy https, chúng toàn ra chữ ký số SSL của localhost và hết hạn sử dụng chữ ký số, có lẽ là do gói XAMPP cài Apache ngầm định dùng các chữ ký số server.crt hoàn toàn do Apache làm ra từ trước và đều hết hạn sử dụng.

vậy có cách nào tạo mới chữ ký số SSL theo máy chủ Windows hoặc tự tôi có thể tạo chữ ký số mới (renew giống như CA của windows server) hay không ?

 

Bước 1: gõ lệnh Start > Run> gõ cmd

chuyển tới thư mục trên windows cd C://xampp/apache

sau đó gõ tiếp lệnh ở con trỏ DOS: c:\xampp\apache\>makecert

Bước 2: nhập tuần tự để nạp các thông số, mật khẩu khởi tạo và lưu chữ ký số SSL.

Sau khi nhập và gõ enter các thông số, hệ thống apache sẽ khởi tạo 2 file chữ ký số là: server.crl. và server.crt

Bước 3: Kiểm tra các thông số sau đã được điền đúng trong apache config chưa:

mở file xampp/apache/conf/httpd.conf:

Loadmodule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

và mở file xampp/apache/extra/httpd_xampp.conf

#xampp setting

Bước 4: mở Start> Run > gõ lệnh : certmgr.msc

Chọn mục Trusted Root Certification Authorities: mở tiếp mục Certificates và bấm phải chuột chọn Import:

hãy import chữ ký số crt đã được tạo ra ở bước 2: file crt nằm trong thư mục: c:\xampp\apache\extra\ssl.crt\server.crt.