Sử dụng PowerShell trong Office 365


1. Tất cả các công cụ PowerShell có sẵn trên Windows XP SP3, VISTA SPx, Windows 7, Windows Server 2003 SPx, windows 2008 R2 trước đây dùng kết nối với Live@edu đều không dùng kết nối với Office 365 được.

2. Cần phải cài Windows PowerShell and the .NET Framework 3.5.1 enabled.

3. Cần phải cài  Microsoft Online Services Sign-in Assistant phiên bản 7.0 hoặc Beta.

hãy download và cài đặt vào máy dùng PowerShell từ link Microsoft Download Center:

Microsoft Online Services Sign-In Assistant BETA – 32 bit/64 bit version http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267  

4. Cần phải download và cài Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell:

hãy download và cài  đặt vào máy dùng Powershell từ  link Microsoft Download center:

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (32-bit version) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236298

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (64-bit version) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297

5. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Windows PowerShell để quản lý Office 365:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx 

 

6. Sau đây là 3 phương thức kết nối PowerShell tới Office 365 bằng lệnh khi đã cài 2 phần mềm PowerShell:

Bấm vào:  Start > All Programs > Microsoft Online Services (Folder) and select Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell

hoặc Windows Azure Active Directory > Windows Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Phương thức 1:

Cách dùng kết hợp cả hàm cũ và mới của PowerShell để kết nối Office 365 (O365):

Chép/ dán hoặc gõ lệnh sau:

$LiveCred = Get-Credential
Connect-MSOLservice –Credential $livecred
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Phương thức 2:

Cách dùng lệnh chuẩn của Office 365 (O365) để kết nối thông qua Microsoft Online Service Module for Windows PowerShell  (MOSMWP) :

Import-Module MSOnline
$Creds = Get-Credential
Connect-MsolService –Credential $Creds

 

Phương thức 3:

Cách dùng hàm kết hợp giữa O365 và hàm chuẩn PowerShell để kết nối :

Import-module msonline
Connect-MSOLservice
$LiveCred = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Ghi chú:

Các lệnh cũ dưới đây chỉ dùng được với Exchange Online và là phiên bản chỉ dùng ở Live@edu, chúng ta sẽ loại bỏ cách dùng đó.

Lệnh dùng Windows PowerShell 2.0 kết nối Exchange Online của Live@edu:

$LiveCred = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

 

7. Lưu ý khi lần đầu cài Microsft PowerShell và chạy trên máy PC mới:

 • Gõ lệnh trên màn PowerShell / cmdlet / cmdDOS :

Get-PSSnapin

 • Gõ lệnh kiểm tra quyền chạy  WinRM kết nối tới  Office 365 (O365):

net start winrm
winrm get winrm/config/client/auth

 • Gõ lệnh cấu hình lại quyền chạy winrm (nếu kết quả báo: Basic=false):

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic=”true”}

 • Một số trường hợp đặc biệt, máy PC của bạn đang join domain và  bị Global domain ngăn cản bằng các Policy domain hãy gõ lệnh sau để thiết lập quyền kết nối và điều khiển Office 365 bằng PowerShell:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

 • Nếu là bị  GPO hạn chế  quyền restricted policy hãy gõ lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy unrestricted -force

 • Thêm vào đó 4 dòng lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope MachinePolicy -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope UserPolicy -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy unrestricted -force

 

8. Thêm tài khoản riêng hỗ trợ cho Admin quản lý tài khoản hoặc cho phép Powershell kết nối Office 365

Phải dùng tài khoản Administrator và truy cập vào “Organization Management”  trong Exchange Control Panel (ECP)

 • Chọn Manage My Organization > Roles & Auditing > Administrator Roles.
 • bấm  “Organization Management” > xem chi tiết sau đó thêm địa chỉ email vào “Member” > Save

Tham khảo vai trò người quản lý: http://help.outlook.com/vi-vn/140/ee441216.aspx

9. Cách dùng lệnh PowerShell reset password hàng loạt tài khoản trên Office 365:

1. Tạo file ResetPassword_PS_Office365.CSV bằng Notepage hoặc Excel có cấu trúc như sau:

image

(có 2 cột: EmailAddresses và NewPassword).

2. Dùng Windows Azure Active Directory Module for Windows PowerShell gõ lệnh sau để chạy:

$LiveCred = Get-Credential
Connect-MSOLservice –Credential $livecred
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Import-Csv C:\Projects\ps1\ResetPassword_PS_Office365.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.EmailAddresses -NewPassword $_.NewPassword -ForceChangePassword $false}

3. Kết quả đúng sẽ có màn hình hiển thị sau:

image

 

Chúc các Quản trị mạng dịch vụ tại các Trường

sử dụng thành thạo và ổn định hệ thống Office 365 Smile !

Thông báo nâng cấp Live@Edu lên Office 365 for Education


33336_GetEducated_Logo_LAE          33336_GoNow_O365new         NOVADigital_Dr.LeToanThang

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn và toàn thể các bạn sinh viên.

Microsoft và NOVA Digital đang tiến hành nâng cấp từ Live@Edu for Education lên Office 365 for Education cho các trường học, do đó sắp tới hệ thống email dành cho sinh viên [@domain.edu.vn] của Trường cũng sẽ nâng cấp mới lên Office 365.

Chúng tôi xin thông báo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm … và toàn thể các bạn sinh viên một số thông tin liên quan đến việc nâng cấp như sau:

 1. Hệ thống email sinh viên [@domain.edu.vn] chính thức nâng cấp mới kể từ ..giờ.., ngày .. tháng .. năm 2013 (Thứ ..).
 2. Tiến trình nâng cấp dự kiến kéo dài trong 90 phút, từ ..giờ.. đến ..giờ.., ngày .. tháng .. năm 2013.

Lưu ý: Trong quá trình nâng cấp hệ thống email diễn ra, các dịch vụ không bị gián đoạn hay tạm dừng, nhưng từng tài khoản người dùng sẽ được tách thành hai gồm:

 • 01 tài khoản thuộc nhóm “Office 365 account” dùng để truy cập email Exchange Online.
 • 01 tài khoản thuộc nhóm “Microsoft account” dùng để truy cập các loại dịch vụ khác của Microsoft services như: Skydrive, Messenger, Calendar và không dùng để truy cập email. 

(những vấn đề nâng cấp trên là tự động và người dùng không cần quan tâm và chỉ xảy ra trong quá trình nâng cấp).

Do vậy, từng tài khoản vẫn nhận được thư từ ngoài gửi đến, nhưng không thể gửi hoặc đăng nhập vào hòm thư để lấy thư/gửi thư đi trong lúc đang nâng cấp.

Các trang web để đăng nhập vào hộp thư email của Trường:

http://mail.office365.com

https://www.outlook.com/domain.edu.vn

https://portal.microsoftonline.com

3.  Sau khi hoàn thành việc nâng cấp hệ thống [@domain.edu.vn], giao diện Banner Header, màu sắc và Menu trên hộp thư sẽ thay đổi về Microsoft Office 365, nhưng nội dung hộp thư (thư đến, thư đi, thư chưa đọc, quy tắc, chữ ký, …) vẫn y như cũ, không có gì thay đổi.

Mục đích của thông báo này để giúp các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, nhân viên, Giáo viên trong Trường … và toàn thể các bạn sinh viên không bị bở ngỡ khi sử dụng hộp thư, và chủ động hơn trong việc khai thác hộp thư làm công cụ hỗ trợ học tập.

Trân trọng Cảm ơn

Tài liệu tham khảo chương trình nâng cấp lên Office 365:

Deploying Office 365 for All (1 Days) 

Course Contents

1         Introduction

 

          Microsoft Learning, MPN Capability Development, the Small Business Competency team and the Microsoft Office team bring you an exciting opportunity to learn to plan and deploy Office 365. As organizations recognize the benefits of providing users with anywhere-access to cloud-based email and scheduling, web conferencing, file sharing, collaboration and Office Web Apps at a low predictable monthly cost, demand for certified Office 365 expertise is climbing sharply in the enterprise and small business space.

 

 

 

2         The content

 

          Plan and implement Account synchronization 

          Plan and implement Single sign on

          Plan and implement Federation for Exchange Online and Lync Online

          Plan and implement Office 365 Security 

          Plan network security and connectivity 

          Plan namespace integration

          Exchange Online—Plan email flow, messaging hygiene, security, and compliance

          Exchange Online—Plan hybrid deployment, mailbox migrations 

          Exchange Online—Unified messaging with Exchange Online

          Lync Online—Plan sizing, conferencing provider (ACP) integration; namespace planning; coexistence scenarios 

          SharePoint Online—Plan and configure site structures and site settings 

          SharePoint Online—Plan and configure properties.


 

 

 

Detailed Course Content

 

1.        

Accounts, Services, Infrastructure

 

·         Module 1: Plan and implement Account synchronization 

·         Module 2: Plan and implement Single sign on 

·         Module 3: Plan and implement Federation for Exchange Online and Lync Online

·         Module 4: Plan and implement Office 365 Security 

·         Module 5: Plan network security and connectivity

·         Module 6: Plan namespace integration  

2.        

Exchange, Lync and SharePoint Online

 

·         Module 7: Exchange Online—Plan email flow, messaging hygiene, security, and compliance

·         Module 8: Exchange Online—Plan hybrid deployment, mailbox migrations 

·         Module 9: Exchange Online—Unified messaging with Exchange Online 

·         Module 10: Lync Online—Plan sizing, conferencing provider (ACP) integration; namespace planning; coexistence scenarios

·         Module 11: SharePoint Online—Plan and configure site structures and site settings

·         Module 12: SharePoint Online—Plan and configure properties

 

3.        

Virtual Labs for practices

 

·         Upgrade Live@edu to Office 365.

·         Setup and Configuration for AD synchronization with Office 365 by DirSync Tool.

·         Setup and Configuration for ADFS SSO with AD account sign-on Office 365.

 

 

 

 

 

Môn học

Office 365 dành cho các nhà Quản lý dịch vụ & triển khai hạ tầng CNTT của Doanh nghiệp

Mã môn

70-321

Thời gian

1 ngày

Số lượng

Tối đa 20 người / 1 lớp

Thiết bị

          Wi-fi/3G và 1 đường Internet > 1.2Mps

          Người dùng được phép tự trang bị Windows Phone, Android, iPhone, Tablet, iPad, Laptop.