How to reset ESXi v6 root password when forget password


Disclaimer: VMware doesn’t suggest any other method but to reinstall the ESXi host!!! If you follow this tutorial – I’m not responsible for any/all possible damages!!!
We used this version of ESXi to reset the password:
ESXi ISO image (Includes VMware tools) 2016-03-15 | 6.0U2 |
(VMware ESXi 6.0.0 VMKernel Release Build 3620759)
You will need a physical access to ESXi host in order to be able to reset the password because you cannot shutdown/reboot (F12) without the password.
Download Kali linux distribution, burn it and boot from it:
https://www.kali.org/downloads/ )

ESXi stores passwords in /etc/shadow file and once the machine is down it’s saved in state.tgz So we need to find it. It’s usually either on sda5 or sda6:
root@kali:~# fdisk -l
You should see sda5 and sda6 partitions.
Create the mounting points:
root@kali:~# mkdir /mnt/sda5
root@kali:~# mkdir /mnt/sda6

Mount them:
root@kali:~# mount /dev/sda5 /mnt/sda5
root@kali:~# mount /dev/sda6 /mnt/sda6

Look for state.tgz file
root@kali:~# ls -l /mnt/sda5 | grep state
in my case state.tgz file was on this partition, so I’m skipping sda6
Copy this file to your home folder, extract it and edit the shadow file
root@kali:~# cp /mnt/sda5/state.tgz state.tgz
root@kali:~# gzip -d state.tgz
root@kali:~# tar -xvf state.tar
root@kali:~# gzip -d local.tgz
root@kali:~# tar -xvf local.tar
root@kali:~# cd /etc
root@kali:/etc# vi shadow
 
image

make changes, save, exit and put it back:
root@kali:/etc# cd ..
root@kali:~# tar -czvf local.tgz etc
root@kali:~# tar -czvf state.tgz local.tgz
root@kali:~# cp state.tgz /mnt/sda5/state.tgz
root@kali:~# umount /mnt/sda5
root@kali:~# umount /mnt/sda6

Once you reboot – you should be able to login without a password and set a new one

image

Cách để thay đổi mật khẩu khi bạn quên mật khẩu truy cập Ubuntu 14.04 Server


Dưới đây là 1 cách phục hồi khi bạn quên mật khẩu root trên Ubuntu 14.04.

 

I. Một số yêu cầu trước khi thực hiện việc khôi phục mật khẩu đã mất để truy cập Ubuntu 14.04 Server:

1. Phương pháp này chỉ làm việc nếu bạn đang kết nối trực tiếp với máy tính và có thể thấy menu khởi động trong khi Ubuntu khởi động. (Truy cập được màn Console Manager)

2. Bạn sẽ không thể truy cập vào Menu boot “Trình điều khiển khởi động” của Ubuntu từ xa “Remote” qua phần mềm điều khiển ở thiết bị đầu cuối như: remote SSH port 22, trừ khi bạn đang kết nối thông qua Ethernet/LAN với quyền truy cập vào trình điều khiển khởi động.

3. Ngoài ra, chế độ phục hồi “Recovery Ubuntu” được kích hoạt mặc định và có sẵn cho bất cứ ai có quyền truy cập trực tiếp vào máy. Nếu bạn muốn bảo vệ máy Ubuntu, bạn có thể muốn tắt hoặc vô hiệu hóa chế độ phục hồi Ubuntu để đảm bảo an toàn tránh truy cập từ xa.

 

II. Bắt đầu chế độ khôi phục mật khẩu:

Khi bạn đã sẵn sàng để thiết lập lại mật khẩu của bạn trên Ubuntu, xin hãy đọc và tiếp tục các bước dưới đây.

Đầu tiên trên máy tính Ubuntu của bạn. Tại trình khởi động, bạn sẽ có vài giây để chọn hệ điều hành Ubuntu để khởi động. Khi được nhắc, chọn * tùy chọn nâng cao cho Ubuntu

*Advanced options for Ubuntu

image

Tiếp theo, chọn Ubuntu, với phiên bản lõi Kernel (chế độ phục hồi) mới nhất để khởi động. Các chế độ phục hồi được sử dụng để khôi phục lại hệ thống của bạn trên Ubuntu và thực hiện các nhiệm vụ khác như đặt lại mật khẩu của bạn và cập nhật hệ thống của bạn nếu bạn không thể khởi động được.

image

Sau khi thay đổi, nhấn Control + X hoặc Ctrl + X trên bàn phím của bạn để bắt đầu vào chế độ người dùng sử dụng bộ lênh Shell bash ở trên. Trong chế độ này, chúng ta sẽ thay đổi mật khẩu gốc được.

Trong chế độ người, chạy lệnh như hình dưới đây:

image

Tiếp theo, di chuyển con trỏ trong Shell menu ở cửa sổ “Recovery Menu” tới mục Drop to rôt shell prompt. Để làm điều đó, chạy các lệnh bên dưới.

mount -rw -o remount /

Sau khi chạy lệnh trên, Shell đã được remounted với sự cho phép đọc / ghi. Bây giờ bạn có thể chạy các lệnh thay đổi mật khẩu khi người dùng user: root.

Để thay đổi hoặc thiết lập lại mật khẩu của bạn đã bị quên, chạy các lệnh bên dưới.

sudo passwd username

Thay tên người dùng với tên tài khoản của bạn hoặc tên người dùng cho máy. Nếu bạn phải bỏ tận gốc kích hoạt tài khoản, bạn nên thay thế tên người dùng với root và thay đổi mật khẩu của root.

Khi bạn chạy các lệnh trên, bạn sẽ được nhắc nhở để tạo và xác nhận mật khẩu lại lần 2 cho tên tài khoản mà bạn đã đề cập. tạo ra nó và bạn đã hoàn tất.

Khi bạn đã hoàn tất, gõ reboot để khởi động lại máy tính của bạn. Đây là cách để thiết lập lại mật khẩu của bạn trên Ubuntu Server / Client.

Chúc các bạn thành công !

Làm thế nào có thể reset mật khẩu của user root trong ESXi Host 5.5 ?


Chúng ta không nên để mất tài khoản superuser trên bất kỳ hệ điều hành đặc biệt là trên VMware ESXi.Tuy nhiên vẫn có thể có một vài trường hợp mất mật khẩu root do bất cẩn hoặc bị lỗi bàn phím quản trị hệ thống. Nếu bạn quên mật khẩu root của ESXi host, sau đó không có cách nào để khôi phục lại nó .VMware không cung cấp tiện ích hoặc các phương pháp để khôi phục mật khẩu root ban đầu của một ESX / ESXi host. Nếu bạn thử với một số phương pháp khác có thể dẫn đến sự thất bại root bị khóa hoặc cấu hình không được hỗ trợ do kiến trúc phức tạp của ESXi theo VMware KB đưa ra. Tuy nhiên tôi đã đặt lại mật khẩu root của VMware ESXi sử dụng bằng cách khởi động từ linux DVD. Trước khi định cài đặt lại ESXi, bạn chỉ có thể thử phương pháp này như một lựa chọn cuối cùng kể từ khi bạn không có gì để mất, không còn khẩ năng nhớ ra mật khẩu của Root.

VMware ESXi Version: 5.5

Ở đây bạn có thể nhìn thấy, tôi không thể đăng nhập vào máy chủ ESXi.

image

Đăng nhập root VMware ESXi thất bại.

Theo một thứ tự để khôi phục mật khẩu root, bạn cần ubuntu Desktop Hệ điều hành DVD.

1.Halt máy chủ VMware ESXi từ giao diện điều khiển (phần cứng giao diện điều khiển bất cứ điều gì bạn có) kể từ khi chúng ta không thể đăng nhập vào máy chủ ESXi để tắt máy tính, máy chủ bằng cách nhấn F12.

2.Boot các máy chủ từ ubuntu Desktop DVD. Ở đây tôi đang sử dụng ubuntu 14.04 Desktop (Phiên bản mới nhất) vì nó sẽ làm việc như Live CD.

3. Sau khi Ubuntu là khởi động máy lên, nó sẽ yêu cầu hai tùy chọn. Bạn chỉ cần chọn “Try Ubuntu”. Chúng ta không muốn cài đặt nó.

image

chỉ chọn Try Ubuntu

4.Từ vùng desktop Ubuntu, Click vào biểu tượng tìm kiếm và tìm kiếm các thiết bị đầu cuối.

image

Ubuntu Desktop – Search

Ở đây bạn Double nhấp vào biểu tượng thiết bị đầu cuối.

image

Tìm tool Terminal

5.Trong terminal , chỉ cần truy cập lại được user root bằng cách dùng lệnh sudo  fdisk để list ra các ổ cứng hoạt động.

image

VMware ESXi root disk

6.Thông thường /dev/sda sẽ là root disk của VMware ESxi . Trên hình có dòng sda thoe dạng GPT partition và nó không hỗ trợ fdisk .Tôi đang cố thử dùng tool Gparted.

image

Tìm gparted và mở tool này

Gparted xuất hiện màn hình sau.

image

Gparted – /dev/sda

7.Bạn cần mount /dev/sda5 để khôi phục mật khẩu của VMware ESXi. Bạn cần phải xác định cả về quy mô, kích thước và dấu hiệu.khi bạn đã gắn kết các ổ, bạn có thể xem các tập tin như hình bên dưới.

image

Mount /dev/sda5

8.Sao chép file “state.tgz” tới thư mục /tmp . Sau đó giải nén file state.tgz sẽ tạp ra tệp tin gọi là local.tgz.

image

Giải nén file state.tgz

9.Giải nén file local.tgz và nó sẽ tạo ra thực mục có tên “etc”.

image

Giải nén file local.tgz

10.Chuyển vào thư mục “etc” và sửa file có tên gọi “shadow” dùng bộ tool vi editor. Bạn cần phải xóa các chuỗi giữa dấu : đầu tiên tới dấu : thứ hai.(chính là mật khẩu đã bị mã hóa).

image

Xóa mật khẩu của root VMware ESXi

11.Ta cần cập nhật “etc” trở lại file local.tgz và file local.tgz cần nén trở lại state.tgz. Sau khi update file tar , tôi đang sao chép cập nhật vào file state.tgz tới thư mục  /mnt nơi chúng ta sẽ mount VMware ESXi root.

image

sao chép file tgz đã được cập nhật tới ESXi root FS

12.Bỏ mount thư mực /mnt và khởi động lại. Hãy đảm bảo rằng bạn phải loại bỏ DVD “ubuntu Desktop”  từ máy chủ ảo. Vì vậy, nó có thể khởi động từ đĩa cứng cục bộ.

image

bỏ mount & khởi động lại ubuntu

13.Khi VMware ESXi 5.5 khởi động được, chỉ cần đăng nhập như là user root mà không cần mật khẩu.

image

Đăng nhập vào VMware Esxi

14.Hãy chắc chắn rằng bạn đang thiết lập mật khẩu của user root mới và lưu trữ nó một cách bí mật. Đừng đánh mất nó thêm một lần nữa.

image

Thay mật khẩu của user root VMware Esxi

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành khôi phục / reset lại mật khẩu của user root trong VMware ESXi 5.5 host.

 

Chúc các bạn thành công và luôn luôn an toàn trong quản trị hạ tầng ảo hóa VMware !