Phần 1. Cách nâng cấp ESXi Host từ version 6.0 lên 6.2


 

Bước 1. Mở WinSCP kết nối tới máy chủ ESXi Host 6.0

image_thumb2

Bước 2. Mở Putty kết nối tới máy chủ ESXi Host 6.0 và dùng 2 lệnh sau:

image_thumb511

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

esxcli software profile update -p ESXi-6.0.0-20160302001-standard -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml

 

Bước 3. Reboot lại máy chủ ESXi Host 6.

 

Bước 4. Kiểm tra kết quả update thông qua vSphere Client

image_thumb9

Tham khảo link: https://esxi-patches.v-front.de/ESXi-6.0.0.html để biết các số hiệu phiên bản cần nâng cấp.

 

Tham khảo thêm: Một số lỗi có thể xảy ra khi nâng cấp

image_thumb14[1]

Bạn cần phải sửa lỗi định dạng phân vùng: altbootbank partition.

Hãy cho chạy lệnh: xác định device for /altbootbank:
vmkfstools -P /altbootbank

Bạn sẽ nhìn thấy bảng danh sách LUN:
mpx.vmhba2:C0:T0:L0:6

image_thumb20

Hãy nhập lệnh sau để sửa định dạng ổ cứng: altbootbank partition:
dosfsck -a -w /dev/disks/device_name
ví dụ: gõ lệnh
dosfsck -a -w /dev/disks/mpx.vmhba2:C0:T0:L0:6

Sau khi chạy lệnh trên có màn kết quả:

image_thumb23

Sau bước sửa lỗi altbootbank partition, ta tiếp tục chạy lệnh nâng cấp version của ESXi host như ở bước 2.

image_thumb27

 

Sau khi nâng cấp thành công, màn PuTTy sẽ hiển thị trong kết quả dòng tình trạng:  Reboot Required: True.

Bạn sẽ phải gõ lệnh: reboot để khởi động lại máy chủ ESXi Host đã nâng cấp nói trên.

 

Chúc các bạn nâng cấp thành công ESXi Host lên 6.0 u2 !

Tại sao phải tìm bản vá lỗi để download về và cài ?


 

Tôi đã dùng cách nâng cấp vCenter từ Virtual Server Appliance ,

truy cập trang web: https://vcenter:5480/#update.Status

Nếu cần cũng phải backup 1 bản snapshot  máy chủ vCSA (VMware vCenter Server Appliance) trước khi định nâng cấp để có thể roll-back khi bị lỗi nâng cấp.

Bấm nút check update thấy hệ thống báo có bản vá lỗi mới, vậy mà khi bấm nút

Install update thì cứ báo lỗi hoài:

image

Vậy, cho tôi hỏi làm cách nào tìm bản nâng cấp hoặc vá lỗi vCenter tự download về cài ? 

Bạn có thể tìm đến link sau để check và download bản vá lỗi tương ứng:

https://www.vmware.com/patchmgr/findPatch.portal

Hãy chọn đúng các phiên bản phù hợp với ESX hoặc ESXi host mà bạn đang dùng

image

Sau khi chọn đúng version thì bấm nút Search tìm  và chọn các bản download vá lỗi tương ứng với thời gian gần nhất về máy client

image

Tham khảo link: http://www.vmwarearena.com/2013/07/search-and-download-vmware-patches.html 

và dùng các công cụ như PuTTy, PowerCLI, WinSCP để control và nâng cấp bằng lệnh CLI:

Sau khi download file .zip đó và upload vào DataStore của một trong các máy chủ ESX/ESXi Host thì bạn có thể chạy bộ lệnh:

 

Lệnh kiểm tra file nâng cấp có nằm trong đúng thư mục DataStore

image

Kiểm tra version xem có đúng bản đang chạy trên ESXi Host là thấp hơn ?

gõ lệnh:     vmware -v

ví dụ: VMware ESXi 5.5.0 (VMKernel Release Build 1331820) ESXi 5.5 update1_upgrade3

image

 

Bây giờ mới đến lệnh nâng cấp:

esxcli software vib install -d /datastore/directory/update-from-esxi5.5-5.5_update01. zip

image

Bạn sẽ nhìn thấy 1 dòng nhắn sau: “The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective”. 

Khởi động lại ESXi host.

Sau khi khởi động xong các ESXi Host, hãy kiểm tra lại version của ESXi version để khẳng định việc nâng cấp đã thành công.

Chúc các bạn thành công !