Thông tin về lịch khai giảng tại Viện đào tạo và quản lý CNTT ROBUSTA Hà nội


Nếu quý khách có yêu cầu chương trình học ngoài lịch khai giảng trên xin vui lòng liên hệ với Robusta

STT

Tên khóa học

Ngày KG

Giờ học

Ngày học

Thời lượng

Học phí

Giảng viên

Các khóa đào tạo công nghệ VMware

1

 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa với VMware vSphere 5.5

05-05-2014 18h-21h Thứ 2-6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2
10-05-2014 09h-17h Thứ 7,CN 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3
12-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4

VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1]

26-05-2014 09h-17h Trong tuần

40 giờ

Liên hệ Việt Nam

 

5

Ảo hóa máy trạm và ứng dụng VMware [v5.5]

 

19-05-2014

18h-21h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

6

09-06-2014

18h-21h

Thứ 2,4,6

40 giờ

Liên hệ

Việt Nam

 

7

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014

09h-17h

Trong tuần

40 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

8

VMware vCenter Operations Manager: Analyze and Predict [V5.x]

02-06-2014

09h-17h

Trong tuần

16 giờ

Liên hệ

Nước ngoài

9

VMware vCenter Configuration Manager for Virtual Infrastructure Management [V5.x]

04-06-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ Liên hệ Nước ngoài

Các khóa đào tạo Microsoft

1

Office365 Tổng hợp

 

05-05-2014 09h-17h Trong tuần 24 giờ 06 triệu Việt Nam
2 05-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 24 giờ 06 triệu Việt Nam
3

 

Manage Projects with Microsoft Project 2010

 

12-05-2014
18h-21h

Thứ 2,4,6

24 giờ 05 triệu Việt Nam
4

Phát triển Biztalk Server dành cho người lập trình

12-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
5

Quản trị Biztalk Server

26-05-2014 09-17h

Trong tuần

40 giờ Liên hệ Việt Nam
6 Phát triển Biztalk trong tích hợp ứng dụng doanh nghiệp 02-06-2014 09-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
7 02-06-2014 18h-21h Thứ 3,5,7 40 giờ Liên hệ Việt Nam
8 Thiết kế và phát triển Ứng dụng Microsoft Sharepoint 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
9 Thiết kế kiến trúc hạ tầng Microsoft Sharepoint 26-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
10

KHOÁ ĐÀO TẠO NÂNG CAO

ĐIỀU CHỈNH SHAREPOINT 2010 CHO HIỆU SUẤT CAO

23-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
11 Thiết kế các giải pháp BI với  Microsoft SQL Server 09-06-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
Các khóa đào tạo khác
1 Quản lý CNTT và An toàn thông tin 19-05-2014 09h-17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
2 19-05-2014 18h-21h Thứ 2,4,6 40 giờ Liên hệ Việt Nam
3 IT Management Skills – Các kỹ năng quản lý công nghệ thông tin 16-06-2014 09h- 17h Trong tuần 40 giờ Liên hệ Việt Nam
4 ITIL – Information Technology Infrastructure Library Foundation V3 16-06-2014 18h-21h Thứ 2,4,6
24 giờ Liên hệ Việt Nam
5
Thiết kế Website PHP và HTML5 bằng phương pháp sản xuất công nghiệp
27-4-2014
08h-12h
Chủ nhật
4 giờ
01 triệu
Việt Nam

 

Thông tin ưu đãi:

– Giảm giá đặc biệt cho các học viên đăng ký và thanh toán trước ngày khai giảng tối thiểu 02 tuần hoặc đăng ký nhóm 02 người trở lên.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Lê Trường Sơn (Mr.) – Mobile : (+84) 0904 411 933 – Email: son.le@robusta.vn

Lê Toàn Thắng (Mr.) – Mobile : (+84) 943 851 178 – Email: thang.le@robusta.vn

Xin cám ơn và mong được hợp tác và hỗ trợ Quý Anh/Chị cùng đơn vị trong thời gian tới!

Bắt đầu với LOB (Line of Biz) và Visual Studio LightSwitch 2010


Beginners Guide to Visual Studio LightSwitch

By Kunal Chowdhury

 

Introduction

Visual Studio LightSwitch is a new tool for building data-driven Silverlight Application using Visual Studio IDE. It automatically generates the User Interface for a DataSource without writing any code. You can write a small amount of code also to meet your requirement. Recently, I got some time to explore Visual Studio LightSwitch. I created a small DB application with proper data inserting UI within a small amount of time (without any XAML or C# code). Here in this article, I will guide you to understand it with the help of a small application. There will be a series of articles on this topic regularly. Read the complete article to learn about creating a Silverlight data driven application with the help of Visual Studio LightSwitch.

Setting up LightSwitch Environment

Microsoft Visual Studio LightSwitch Beta 1 is a flexible, business application development tool that allows developers of all skill levels to quickly build and deploy professional-quality desktop and Web business applications. To start with LightSwitch application development, you need to install the Visual Studio LightSwitch in your development machine. To do so, follow the below steps:

 • Install Visual Studio 2010
 • Install Visual Studio LightSwitch

The LightSwitch installation will install all other components to your PC one by one including SQL Express, Silverlight 4, LightSwitch Beta server, etc. You can download the LightSwitch Beta 1 from here: Microsoft Download Center (Visual Studio LightSwitch Beta 1).

Creating a LightSwitch Project

Once you installed Visual Studio LightSwitch, run the Product to create a new project. Go to File –> New –> Project or press Ctrl + Shift + N to open the “New Project”. From the left panel, select “LightSwitch”. In the right pane, it will filter the LightSwitch project templates. This will include of type VB & C#. Select your respective type. Here I will use the C# version.

image

In the above dialog Window, enter the name of the project, select proper location for the project to create and hit “Ok”. This will create the blank LightSwitch project for you by the Visual Studio 2010 IDE. It will take some time for the project creation. So, be patient.

Create a Database Table

After the project has been created by the IDE, it will open up the following screen:

image

You can see that, it has two options in the UI. You can create a new table for your application. Also, you can attach an external database. If you open the Solution Explorer, you will see that, the project is totally empty. It has only two folders named “Data Sources” and “Screens”. “Data Sources” stores your application data, i.e. Database Tables. On the other side, the “Screens” folder stores the UI screens created by you. I will describe them later in this tutorial. Let’s create a new Table for our application. Click on the “Create new table” to continue. This will bring up the following screen on your desktop:

image

In the above page, you can design your Table structure as you do in the SQL server while creating a new table. Each table will have a “Id” assigned to the table of type “Int32” & it is a Primary Key to the table. Add some additional columns to the table.

image

In the above snapshot, you can see that, there are several column types (data types) available in LightSwitch application. For our sample application, we will create 4 additional columns called “FirstName (String)”, “LastName (String)”, “Age (Int16)” and “Marks (Decimal)”. Change the title of the table from “Table1Item” to “StudentTable”. This name will be used while saving the table. Save the table now. If you want to change the name of the table later, just rename the table header and save it. This will automatically update the table name.

image

Be sure to set all the fields as “Required” field. This will be helpful validating the data. I will show it to you later.

Create a Data Entry Screen

Once you are done with structuring your database table columns, you will need to create a UI screen for your application to insert records. Click on the “Screen…” button from the top panel as shown in the below snapshot:

image

This will open the “Add New Screen” dialog window to the screen. Select “New Data Screen” from the Screen Template, provide a Screen Name in the right panel & choose the database table as Screen Data from the dropdown.

image

Click “Ok” to continue. This will create a new UI screen for your application to insert new data record by end user. Now, in the solution explorer you can see that, the “Data Sources” folder has one database named “ApplicationData” and it has a table called “StudentTables”. In the “Screens” folder, you can find the recently created data entry screen named “CreateNewStudentTable”. You can change the design of the UI from the below screen:

image

You can add or delete new fields or controls. You can also rearrange the controls in the UI. For our first sample application, we will go with the default layout controls.

See the Application in Action

Woo!!! Our application is ready. We will be able to insert new records in our database table from our application. No need to write a single line of code. What? You are not agreeing with me! Let’s run the application by pressing F5. This will build your solution. It will take some time to compile the solution. Once it builds successfully, it will open the following UI in your desktop:

image

It is a Silverlight OOB Application. If you want to confirm, right click on the application & you will see the Silverlight context menu pops up in the screen. OMG!!! We didn’t do anything to design the above UI! The Visual Studio LightSwitch automatically created the screen for you with a “Save” and “Refresh” button. You can see a collapsible “Menu” panel at the left of the screen. In the right side, you will see tabular panel containing some labels and TextBox which will be required to insert data in your application database. In the top right corner of the screen, you will see a “Customize Screen” button. Once you click this, it will pop up another Child Window for you to customize the application screen at runtime. This will not be visible, once you deploy the application. We will cover them later in different article.

Validation of Fields

As I told you earlier, our application is ready. So, what to do for writing some simple validation for our application? Wait, you don’t have to worry about that. LightSwitch internally does that for you. Let’s have a demo on it. In the form panel, insert some data. We will purposefully write invalid data in the “Age” field. Instead of entering age, we will enter some text in the age field. If you press tab or click elsewhere (on lost focus), it will do the validation & show the error on the screen.

image

You can see the validation error popup in the screen as shown here:

image

Now enter proper values for all of the fields and click “Save”. This will save the records properly.

More on Save

Once you entered proper values in the input boxes, click “Save” to store the record.

image

This will save the record and add another field called “Id” in the UI. The value for the Id will be 1 (one) as this was our first record & will increase by 1 as we add more records.

image

To add more records, close the current tab and click “CreateNewStudentTable” menu item from the left panel.

image

Now enter some records and click Save button. You will see it in action that, the Id is automatically increasing by 1 as and when you are saving a new record.

image

If you have any unsaved records and want to close the tab or want to add a new record, it will open a message dialog to the screen warning about unsaved changes. It will ask you to save the changes before proceeding.

image

Click “Save” to save the unsaved record to database. Click “Discard” if you don’t want to save the record. Click “Cancel” to stay on the same page.

Customize the Screen

If you want to change the UI at runtime, click on the “Customize Screen” button available at the top right corner of the application window. Remember, this button will not visible once you deploy the application. Once you click the button, it will popup the Customization screen. Here you can change the layout of the screen, insert come new field or delete something which already exists. For now, we will not go with changing the layout or controls. I will cover them in another article.

image

Here, we will change the display name of the new student menu item. Select the top level node of the screen items and in the properties panel, change the “Display Name” from the default one to “New Student”. Now save the settings and restart the application for the changes to take effect. Once you run your application now, you will see the display name of the menu item has been changed to the entered value, i.e. “New Student”. This is more meaningful than the default text.

image

If you want to do the same thing inside the Visual Studio IDE, go to the properties pane as shown in the below figure. Find the “Display Name” property and change the display name to your own meaningful name. Run the application to see it in action.

image

You can change many other properties from the properties panel too.

Sử dụng TFS quản lý các dự án phát triển theo MSF


I.            Connect to TFS with Team Explorer 2010

To add Team Foundation Server to the Visual Studio IDE

Note: You will only have permissions for connecting to the CodePlex Team Foundation Server if you have been added as a Coordinator or Developer to one or more CodePlex projects.

clip_image001[28]   Open a browser and navigate to the CodePlex website.

clip_image001[29]   Log into the CodePlex website using your already registered username and password.

clip_image001[30]   Browse to the Source Code tab of the project that you are a Coordinator or Developer on.

clip_image001[31]   Near the top of the tab there will be connection information. Make a note of the:

clip_image002[14]  Team Foundation Server Name

clip_image002[15]  Path

clip_image002[16]  Port Number

clip_image002[17]  Protocol

clip_image002[18]  Project Collection

clip_image002[19]  Username

clip_image001[32]   Run Microsoft Visual Studio.

clip_image001[33]   If the Team Explorer isn’t currently displayed, click the View menu and then select Team Explorer. -or- Click the button from the toolbar.

clip_image001[34]   Or use menu top “Team> Connect to Team Foundation Server…”

clip_image001[35]   At the top of the Team Explorer tool window, click the button (Add Existing Team Project).

clip_image001[36]   In the Connect to Team Foundation Server dialog box, click Servers.

clip_image001[37]   In the Add/Remove Team Foundation Server dialog box, click Add.

clip_image001[38]   In the Add Foundation Server name dialog, enter the Team Foundation Server Name, Port Number, and Protocol information that was on the connection instructions from the Source Code tab.

clip_image001[39]   Click OK to connect to the server. If the information you entered is correct, you will be prompted for your user name and password.

clip_image001[40]   In the Connect to ServerName dialog, type in the username that was on the connection instructions from the Source Code tab, and your CodePlex Password, and then click OK. The CodePlex project(s) and team project collections to which you are a member will appear.

*  Select the CodePlex project(s) and team project collections to which you want to connect, and then click OK.

*  -or-  Clear the selection of any project, and then click Cancel to add the server connection without connecting to a project.

 

 

 

II.         Create New Project

Title, URL, Source Control, and Summary Email & Verification

*  Follow the wizard below to create a Project.

*  Then, you have 30 days to invite others, upload files, and publish the Project.

*  The public will not be able to see your Project until it is published.

*  Unpublished Projects are removed 30 days after being created.

Title:


The title will appear on the project pages, in search results, and in the Project Directory. It can be changed anytime. The title is critical for search engines (like Google, Yahoo, and Bing) to find your Project.

 

URL:


http:// .codeplex.com

The URL name can only contain letters or numbers.

 

Source Control:

 

Choose the type of source control system for your project. (Learn more)

Team Foundation Server (also supports Subversion clients)

Please indicate your preferred source control client:
(you will still be able to use either regardless of selection here)

Team Explorer

Subversion (e.g. TortoiseSVN)

Not Sure / Other

Mercurial

Fund Your Project:
Display an ad on your project pages from
Lake Quincy Media. (example)

Donate ad revenue to Habitat for Humanity Int’l.

You can change your ad settings at any time. Get more information.

Title, URL, and Summary Email & Verification Done!

emanifest has been created

Congratulations, you’ve successfully created your project, emanifest, on CodePlex.com.

Right now, your project is unpublished–only your designated team members can view. Please note it may take up to 15 minutes for source control, releases, and issue tracker features to become available.

Protect Your Work–Your Deadline is March 8 2012

Publish your project within 30 days, as unpublished projects are deleted in 30 days.

Note that your publication deadline is March 8 2012. Please meet this date to make sure your project is not deleted.

 

Manage Your Project

Visit your project at http://employeetraining.codeplex.com/. There you can:

Publish your project to make the code publically available

Edit your project title and description

Customize the home page wiki to describe your project

Opt-in to host advertisements on your project

Add team members (coordinators and developers)

Upload source code

Create a release

Track issues

Start discussions and sign up for email notifications

Subscribe to project updates via RSS

Read reviews of releases

Check project stats and referrals

Edit the license


After You Publish Your Project, Increase Traffic and Evangelize Your Project

Use the project description, project home page wiki, and project tags to increase your visibility in the CodePlex search engine. Make sure to include search keywords for improved discoverability.

Spread the word to blogs, platform sites, developer groups and other sites. Remember to include a link back to your project (http://employeetraining.codeplex.com/)

Keep it alive with frequent check-ins, additions and updates.

 

Get Your Questions Answered

Visit the CodePlex online support pages for answers to commonly asked questions. For other inquires, contact us.

 

 

III.       Visual Studio Team Explorer

 

Server Name: tfs.codeplex.com

Path: tfs

Port number: 443

Protocol: https

Project Collection: TFS15

Project Name: employeetraining

Username: snd\liveatedu_cp

Password: <same as your website password>

The Visual Studio Team Explorer client provides access to Team Foundation Server from within Visual Studio. For information on installing the client please read the Visual Studio Team Explorer wiki page. To connect to your server please read:

*  Connecting to TFS with Team Explorer 2010

*  Connecting to TFS with Team Explorer 2008 or 2005

You will need the information above to add the Team Foundation Server in your Visual Studio Team Explorer.

 

IV.      Project Roles Matrix

Role

Function

Action

Anonymous

Logged-In

Editor

Developer

Coordinator

Discussions

Create New Post

Edit Post


(their posts only)


(their posts only)


(their posts only)


(their posts only)

Reply To Post

Delete Post

Delete Thread

Start New Discussion

Edit Discussion List Details

View Discussion

Copy Discussion To Work Item

Email Subscription

Issue Tracker

Close Work Item

Re-Open Work Item


(their work items only)


(their work items only)

Comment Work Item

Create Work Item

Edit Work Item

Manage Components

View Work Item

Vote For Work Item

People

Manage Team

View Team

Manage Project Openings

Project

Create Project

Publish Project

Delete Unpublished Project

Edit License


(project creator only)

Edit Project Details

Release

Create Release

Download Release

Edit Release

Delete Release

Create Ratings and Review

Edit Ratings and Review

Delete Ratings and Review

Source Code

Access Source Control Server

Browse Source Tree

Check-In Source Code

Download Latest Source (.zip)

Upload Patch

Download Evaluated / Accepted Patch

Download Declined Patch

Apply/Decline Patch

Email Subscription Patch

Create Fork

Delete Fork


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)

Send Pull Request


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)

Cancel Pull Request


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)


(their forks only)

Apply/Decline Pull Request

Email Subscription Pull Request

Tagging

Add Tag To Project

Remove Tag From Project

Wiki & Documentation

Add Comments

Create New Page

Edit Existing Page

View Page

 

 

1.   Địa chỉ download phần mềm cho TFS:

http://codeplex.codeplex.com/wikipage?title=Using%20TFS%20and%20Team%20Explorer%20with%20CodePlex

 

2.     Đăng nhập cho VS2010, MS Project, MS Excel  sau khi cài Tool TFS

Server Name: tfs.codeplex.com/tfs

Path: tfs

Port number: 443

Protocol: https

Project Collection: TFS15

Project Name: employeetraining

Username: snd\<tên đầu của địa chỉ email>_cp

Password:  <password khởi tạo, các em vào thay đổi lại trong Profile>.

 

3.     Cách sử dụng cơ bản về TFS

3.1. MS Project 2007 / 2010:

3.2. MS Visual Studio 2010:

 

3.3. Khai báo máy chủ TFS

 

 

3.4. Cách sử dụng theo dõi và update TFS quản lý dự án và hồ sơ tài liệu trên MS Excel 2007/2010:

3.5. Sau khi kết nối với TFS chọn List để hiển thị dữ liệu dự án:

3.6. kiểm soát các công việc được giao theo hình thức nhìn toàn bộ dự án hoặc nhìn phần việc của riêng cá nhân để theo dõi hoặc lấy tài liệu:

3.7. Cách đưa tài liệu vào phần quản lý dự án thoe từng công việc bằng Excel:

3.8. Theo dõi hoặc tra cứu tài liệu và tác vụ dự án trên Web:

3.9. Tra cứu tài liệu trong chi tiết của từng tác vụ dự án:

3.10. Cách lưu mật khẩu ngầm định kết nối máy chủ TFS

Saving Password in Team Explorer – Windows 7
This worked for me… From the Start orb, search for “Credential Manager”.

Click on “Add a Windows credential”. Enter “tfs.codeplex.com” for “Internet or network address”.

Enter your Codeplex username and password.

 

In Windows Vista:
#Go to the User Accounts Control Panel > Manage Your Network Passwords
#Click Add

1.      Enter TFS server that contains your project

2.      Enter your user name (using the prefix and suffix for TFS log-in) and password


In Windows XP:

1.      Go to Start > Settings > Control Panel > User Accounts > Advanced > Manage Passwords > Add

2.      Enter TFS server that contains your project

3.      Enter your user name (using the prefix and suffix for TFS log-in) and password

 

 

 

CÔNG TY TNHH NOVA SỐ – NOVA DIGITAL CO., LTD


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH.

Cty TNHH NOVA DIGITAL được thành lập dưới sự tham gia cố vấn và đầu tư từ những chuyên gia công nghệ cao Microsoft, VMware, IBM, EMC với định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về Sản xuất phần mềm Giải pháp, Tư vấn giải pháp, Dịch vụ Triển khai các Giải pháp phần mềm CNTT trong Quản lý Doanh nghiệp và Điều hành các hệ thống giải pháp Điện toán đám mây.

Đội ngũ nhân sự có năng lực, kinh nghiệm trên 10 năm về triển khai và đào tạo công nghệ, sở hữu nhiều chứng chỉ Quốc tế quan trọng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ Đào tạo và triển khai giải pháp CNTT tại Việt Nam và các nước ĐNÁ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH NOVA DIGITAL hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất phẩm mềm Quản lý bằng CNTT, Dịch vụ triển khai và Đào tạo CNTT với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm:

 • Phát triển dịch vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin – Kinh tế và Viễn thông.
 • Đối tác Hợp tác cung cấp các giải pháp CNTT cho 3 Hiệp hội chuyên ngành:
  • Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam – VASEP (hơn 500 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, Chế biến, Sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Thuỷ sản).  website: http://www.vasep.com.vn/ 
  • Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (hơn 300 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Gỗ – nội thất). website:  http://vietfores.org/
  • Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Chè Việt Nam – VITAS ( hơn 80 Doanh nghiệp thành viên trong các lĩnh vực XNK, chế biến, sản xuất, Ngân hàng, Thương mại Chè – ẩm thực Việt Nam).  Website: http://www.vitas.org.vn
 • Các giải pháp phần mềm tin học vào ứng dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như:
  • Office 365 Cloud.
  • Cung cấp các phần mềm bản quyền của Microsoft, VMware, Lạc Việt cho Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chứng thư số của Viettel ISP cho khai báo thuế Việt Nam.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý sản xuất – Kinh tế.
 • Cung cấp giải phải pháp phần mềm tin học ứng dụng trong trường học Phổ thông và Đại học.
  • Hệ thống SMS của Viettel Telecom cho Quản lý Trường Đại học.
  • Hệ thống SMS Học bạ cho Quản lý Trường Phổ thông.
 • Đối tác triển khai giải pháp duy nhất của Microsoft Live@edu tại Việt Nam.
  • Triển khai hệ thống Exchange Online, SharePoint Online, Forefront Protection for Exchange Online, Skydrive.
  • Tích hợp hệ thống ADSync với Windows Live ID và SSO.
  • Triển khai các giải pháp SSO giữa Moodle hoặc SharePoint On-premise với Outlook Live.
  • Dịch vụ Đào tạo Live@edu for Administrators và Giáo viên các Trường Phổ thông – Đại học.
 • Đối tác duy nhất triển khai nâng cấp Office365 Education của Microsoft tại Việt Nam.
  • Nâng cấp từ Microsoft Live@edu sang Office 365 cho 300 trường PTCS, 128 trường PTTH, 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp, 37 Trường Đại học,  20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.
  • Cung cấp phần mềm và triển khai các giải pháp tích hợp, khai thác Office 365 cho toàn bộ các Trường tại Việt Nam.
  • Dịch vụ đào tạo Office 365 gồm 3 môn chuẩn của Microsoft:
   • Course 70-321 Deploying Office 365.
   • Course 70-323 Administering Office 365 for SMB.
   • Course 74-324 End User Office365 training.
 • Đại lý chính thức AER và LAR của Microsoft cung cấp phần mềm giáo dục tại Việt Nam.
 • Đối tác đạo tạo University và Triển khai giải pháp Ảo hoá Chuyên nghiệp của VMware tại Việt Nam.
  • Đại lý sản phẩm phần mềm ảo hoá VMware.
  • Đối tác đào tạo uỷ quyền của VMware tại Việt Nam.
  • Đối tác triển khai Service Solution IT Professional of VMware.
 • Trung tâm thi chứng chỉ Công nghệ Thông tin Quốc tế Prometric, Pearson Vue.
 • Xây dựng trang web điện tử, xây dựng cổng thông tin Doanh nghiệp.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC & NHÂN SỰ

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ phát triển dịch vụ Đào tạo, định hướng kinh doanh, cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT, đảm bảo dịch vụ hỗ trợ khách hàng và duy trì hoạt động của Trung tâm một cách hiệu quả, NOVA Digital đã xây dựng một cơ cấu tổ chức một cách chặt chẽ, hợp lý bao gồm các phòng ban có mối quan hệ hỗ trợ và phối hợp đồng bộ tạo nên một sức mạnh tập thể. Đáp ứng và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng Doanh nghiệp một cách toàn diện, chu đáo.

image

CEO: Giám đốc điều hành

CIO: Giám đốc kỹ thuật.

CMO: Giám đốc quản lý đối tác.

CFO: Trưởng quản lý tài chính kế toán.

AM: Quản lý khách hàng.

CCO: Trưởng quản lý chăm sóc khách hàng.

CTO: Trưởng quản lý kỹ thuật và triển khai hỗ trợ kỹ thuật Khách hàng.

 

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ – CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

Chứng chỉ công nghệ Microsoft MCP:

          Chứng chỉ chuyên ngành cao cấp về hệ thống mạng (MCITP)

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về SharePoint 2010 (MCM).

          Chứng chỉ chuyên gia CNTT về Dynamic CRM.

          Chứng chỉ chuyên gia về Đào tạo CNTT của Microsoft (MCT)

Partner Microsoft Live@edu

image

Đối tác duy nhất triển khai Microsoft Live@edu tại Việt Nam.

Microsoft Licensing Sales Specialist LAR & AER

Chứng chỉ cấp phép bán hàng chuyên khối Doanh nghiệp, chính phủ và Giáo dục.

 

Microsoft Office Specialist

Chứng chỉ chuyên ngành về hoạt động nghiệp vụ văn phòng

Microsoft Learning Solution

Ủy quyền của Microsoft về cung cấp các giải pháp cho Giáo dục và Đào tạo

Microsoft SharePoint Platform

          Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và Microsoft Learning Gateway theo nền tảng SharePoint.

          Gia công phần mềm, triển khai dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các Trường Quốc tế và Đại học như: Hanoi University of Pharmacy – http://www.hup.edu.vn , UNISHANOI: http://portal.unishanoi.org

Microsoft Dynamic CRM

Giải pháp triển khai hệ thống Chăm sóc khách hàng

Microsoft Business Intelligence

          Giải pháp Doanh nghiệp thông minh chuyên cung cấp giải pháp BI 2008, BI 2012 trên nền Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 cho Hải Quan Việt Nam và Hiệp hội CBXN TS VASEP, Hiệp hội Chè VITAS.

Đối tác của SourceCode

image

Chuyên triển khai giải pháp “Business Process Management Solution” cho Doanh nghiệp Viễn thông Viettel Telecom tại 64 tỉnh thành.

Khảo thí thi chứng chỉ Quốc tế

image

          Chuyên tổ chức thi chứng chỉ CNTT của Microsoft, IBM, WMware.


SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

1.      Chương trình Microsoft Partner Program

          Đối tác của Microsoft phát triển mạng lưới và đánh giá, xác thực năng lực đối tác tại Việt Nam.

          Phát triển các gói sản phẩm, giải pháp cho các doanh nghiệp, đối tác.

          Đại lý chính thức cung cấp các phần mềm có bản quyền tại Việt Nam.

2.      Chương trình Microsoft LAR & AER (Microsoft Authorized Education Resller)

Tư vấn, cung cấp và đào tạo khai thác các phần mềm có bản quyền của Microsoft cho các đơn vị là Trường Đại học, Cao đẳng, THPT…

3.      Chương trình Live@edu và Office365 Cloud

Đối tác độc quyền triển khai cung cấp gói dịch vụ Microsoft Cloud miễn phí cho khối Giáo dục tại Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm:

          Hệ thống Email trực tuyến.

          Hệ thống cổng thông tin giáo dục trực tuyến.

          Hệ thống hội thảo trực tuyến.

          Hệ thống Microsoft Office trực tuyến.

          Hệ thống Dynamic CRM trực tuyến.

          Dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và triển khai kỹ thuật Microsoft Cloud.

4.      Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng hạ tầng SharePoint và .Net Framework

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối giáo dục.

          Cung cấp giải pháp cổng thông tin quản lý nội dung giáo trình, giáo án, trắc nghiệm cho khối doanh nghiệp quản trị nhân sự.

5.      Giải pháp dịch vụ gia tăng trên di động (SMS Mobile)

Cung cấp giải pháp quản lý học sinh, sinh viên và phản hồi thông tin qua tổng đài nhắn tin thuê bao điện thoại di động.

6.      Phòng thi chứng chỉ Quốc tế được khảo thí ủy quyền của Prometric và Pearson Vue

Phòng thi đạt tiêu chuẩn Quốc tế được Prometric ủy quyền cho phép học viên thi và nhận các chứng chỉ chuyên ngành CNTT đạt chuẩn Quốc tế tại Việt Nam.

7.      Giải pháp ảo hóa hệ thống VMware

Đối tác độc quyền của VMware tại Việt Nam

          Tư vấn giải pháp.

          Triển khai hạ tầng.

          Đào tạo và chuyển giao công nghệ.

8.      Giải pháp phát triển dịch vụ trực tuyến trên nền Microsoft Cloud computing

Đối tác duy nhất tại Việt nam tư vấn, triển khai, đào tạo và chuyển giao công nghệ về các giải pháp trên nền Microsoft Cloud Apps.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Các thành viên xây dựng NOVA DIGITAL đều là những người có từ 10 – 16 năm kinh nghiệm triển khai trong các lĩnh vực:

1.      Dầu khí: PVOL

2.      Ngân hàng: Vietin Bank, VP Bank

3.      Bảo hiểm: Prudential, Manulife

4.      Vinamilk

5.      Đào tạo: RMIT University, de Heus, HUP, HUBT, HCMUT, NEU, HLU, Nhất Nghệ, DNU, HUESTAR.

6.      Hải Quan: Hải Quan Việt nam, FAO – FIIU – WCOO.

7.      Viễn Thông: Viettel Telecom.

8.      Truyền hình: VTC, Viettel Media, Mobiphone Media, PGM Senvang, HTC

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

Khách hàng Doanh nghiệp

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Viettel Telecom

(64 tỉnh thành, 6000 người dùng).

2007

Giải pháp Quản lý Quy trình về Hợp đồng Mua Bán

của  K2Workflow SourceCode trên nền SharePoint Office 2007 Server

Microsoft

2008

Mô hình giải pháp SMS Mobile ứng dụng cho Nông thôn

VASEP

2011

Cổng thông tin chuyên ngành Thủy sản

http://www.vasep.com.vn

VITAS

2010

Công thông tin nội bộ Hiệp hội Chè

http://portal.vitas.org.vn

Microsoft for Education

Từ 2008 đến nay

Chương trình Live@edu triển khai tại Việt Nam cho:

– 300 trường PTCS

– 128 trường PTTH

– 40 Trường CĐ- Trung học chuyên nghiệp

– 37 Trường Đại học

– 20 Viện và Sau Đại học tại 39 tỉnh thành Việt Nam.

– 15 Trường Quốc tế.

VISC

2012

Trang học bạ trực tuyến Hocba.vn

http://hocba.vn

Viettel CA

2010

Cung cấp chữ ký số cho các ngành Thuế, Hải quan điện tử và các Doanh nghiệp thuê Hosting máy chủ.

NAT&L

2009

Tư vấn và triển khai giải pháp Mobile SMS Gateway của Microsoft UPG tại nhà máy mía đường Nghệ An.

Bộ Nông nghiệp (MART)

2009

Triển khai giải pháp thống kê giá nông nghiệp qua Mobile (Microsoft Project MIDAS)

Khách hàng GIÁO DỤC

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Đại học Dược HN (Hanoi University of Pharmacy)

11.000 người dùng

2010

Triển khai giải pháp hạ tầng Web hosting, Sharepoint portal, Learning Geatway, hội thảo trực tuyến bằng Microsoft Lync Online.

Website: http://www.hup.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Văn Lang

25.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, Moodle tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Bách Khoa TP.HCM

35.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PSA tích hợp Windows Live ID.

Website: http://www.hcmut.edu.vn/en

Kiểu dự án: Cloud and On-Premise

Đại học Tôn Đức Thắng

45.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Website: http://english.tdt.edu.vn/ 

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đà nẵng

32.000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.dnu.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại Học Dân lập Thăng Long

9000 người dùng

2008

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID.

Website: http://thanglong.edu.vn/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Đông Đô

5000 người dùng

2009

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin ASP.Net với Windows Live ID.

Website: http://www.dongdo.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Đại học Quản trị Kinh Doanh Công nghệ HUBT

25.000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Moodle Learning với Windows Live ID.

Website: http://www.hubt.edu.vn

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Khách hàng GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Thời gian

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

Australian International School – Vietnam

 

1000 người dùng

2012 đến nay

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin SharePoint 2010 với Windows Live ID và SSO.

Website: http://www.aisvietnam.com

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

Kinder World Group

2000 người dùng

2010

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

Website: http://kinderworld.net/

Kiểu dự án: Lai ghép điện toán đám mây

the International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)

3000 người dùng

2011

Triển khai dịch vụ hạ tầng Outlook Live, PowerShell đồng bộ dữ liệu người dùng.

Triển khai Cổng thông tin Joomla với Windows Live ID và SSO.

http://www.ishcmc.com/

UnisHanoi

1000 người dùng

2012 đến nay

Tư vấn giải pháp SharePoint, Exchange và triển khai Hạ dịch vụ quản lý hệ thống trọn gói

http://portal.unishanoi.org

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOVA DIGITAL

Doanh nghiệp mạnh về cung cấp giải pháp, thiết bị, dịch vụ  và phần mềm CNTT

image

Microsoft Small Business Specialist

Đối tác triển khai dịch vụ Office 365 cho Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp

Đối tác chuyên triển khai và đào tạo các giải pháp Cổng thông tin SharePoint, BizTalk, SQL, Lync và Office Online.

image

Solution Service IT Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Ảo hoá vCenter & vCloud mạng Doanh nghiệp cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

Solution Service NAS Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Lưu trữ mạng nội bộ và Điện toán đám mây NAS to LAN & vCloud cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

image

 Service Provider SERVER & SAN Professional

Đối tác chuyên triển khai giải pháp Máy chủ Server & SAN cho các Trường CĐ, ĐH và Doanh nghiệp.

 

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống phần mềm giải pháp dịch vụ khai báo Hải quan “E-Manifest Vietnam Customs”.

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Viễn thông Viettel Media.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai sản phẩm phần mềm Quản lý tài chính Khách hàng Doanh nghiệp ERP.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý Nội dung số Truyền hình Tin tức VTC Media.

          Đối tác tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hoá trong Đào tạo CNTT VTC Labs Management.

image

          Đối tác tư vấn và triển khai hệ thống Quản lý dịch vụ Ảo hoá Điện toán đám mây vCloud CMC IDC HCMC.

 

Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Đào tạo CNTT

image

image

1.      Viện Đào tạo Công nghệ và Quản trị Robusta

2.      IPMAC.

3.      IT Academic Thang Long.

4.      NetPro IT Academic.

5.      Trung tâm CNTT Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội.

6.      Viện đào tạo CNTT & Viễn thông – Đại Học Mở Hà Nội.

7.      Viện Đào tạo Công nghệ sau đại học – Đại Học Bách Khoa Hà nội.

8.      Học viện CNTT – Kinh tế Quốc Dân.

9.      Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

10.  Nhất Nghệ.

 

Đối tác Hiệp hội Doanh nghiệp Thông tấn

image

          14 năm Đối tác tư vấn và triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực CNTT tại Hiệp hội Doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (VASEP)

image

          4 năm Đối tác tư vấn và triển khai xây dựng, đào tạo năng lực quản lý nghiệp vụ văn phòng tại Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS)

 

image

          14 năm làm Đối tác tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật  CNTT tại Doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ Gỗ nội thất trực thuộc Hội Gỗ Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chúng tôi cam kết

          Chất lượng dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi do đó chúng tôi luôn tập trung để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tinh thần phục vụ tận tụy và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu đề ra.

          Cùng với đó chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực công nghệ và cải tiến quy trình chất lượng nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.

          Chân thành, chủ động trong việc xây dựng quan hệ đối tác để cùng phát triển.

          Đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vì một sự nghiệp Giáo dục tiến bộ.

          Tái đầu tư xã hội thông qua các hoạt động Giáo dục cộng đồng.

Chiến lược phát triển

          Chúng tôi không ngừng đầu tư để đảm bảo luôn đi trước và đón đầu công nghệ tiên tiến dựa trên những đối tác chiến lược lâu năm.

          Không ngừng mở rộng quan hệ đối tác tạo cơ hội phát triển lớn mạnh.

          Xây dựng mạng lưới khách hàng sâu rộng và bền vững.

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với các hãng đối tác.

          Xây dựng chiến lược nhân sự ổn định dựa trên triết lý nhân bản sâu sắc.

          Hướng tới mục tiêu trở một trong những đơn vị tiên phong về cung cấp dịch vụ đào tạo và giải pháp công nghệ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.