Sử dụng PowerShell trong Office 365


1. Tất cả các công cụ PowerShell có sẵn trên Windows XP SP3, VISTA SPx, Windows 7, Windows Server 2003 SPx, windows 2008 R2 trước đây dùng kết nối với Live@edu đều không dùng kết nối với Office 365 được.

2. Cần phải cài Windows PowerShell and the .NET Framework 3.5.1 enabled.

3. Cần phải cài  Microsoft Online Services Sign-in Assistant phiên bản 7.0 hoặc Beta.

hãy download và cài đặt vào máy dùng PowerShell từ link Microsoft Download Center:

Microsoft Online Services Sign-In Assistant BETA – 32 bit/64 bit version http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267  

4. Cần phải download và cài Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell:

hãy download và cài  đặt vào máy dùng Powershell từ  link Microsoft Download center:

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (32-bit version) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236298

Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (64-bit version) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297

5. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Windows PowerShell để quản lý Office 365:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj151815.aspx 

 

6. Sau đây là 3 phương thức kết nối PowerShell tới Office 365 bằng lệnh khi đã cài 2 phần mềm PowerShell:

Bấm vào:  Start > All Programs > Microsoft Online Services (Folder) and select Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell

hoặc Windows Azure Active Directory > Windows Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Phương thức 1:

Cách dùng kết hợp cả hàm cũ và mới của PowerShell để kết nối Office 365 (O365):

Chép/ dán hoặc gõ lệnh sau:

$LiveCred = Get-Credential
Connect-MSOLservice –Credential $livecred
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Phương thức 2:

Cách dùng lệnh chuẩn của Office 365 (O365) để kết nối thông qua Microsoft Online Service Module for Windows PowerShell  (MOSMWP) :

Import-Module MSOnline
$Creds = Get-Credential
Connect-MsolService –Credential $Creds

 

Phương thức 3:

Cách dùng hàm kết hợp giữa O365 và hàm chuẩn PowerShell để kết nối :

Import-module msonline
Connect-MSOLservice
$LiveCred = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Ghi chú:

Các lệnh cũ dưới đây chỉ dùng được với Exchange Online và là phiên bản chỉ dùng ở Live@edu, chúng ta sẽ loại bỏ cách dùng đó.

Lệnh dùng Windows PowerShell 2.0 kết nối Exchange Online của Live@edu:

$LiveCred = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

 

7. Lưu ý khi lần đầu cài Microsft PowerShell và chạy trên máy PC mới:

  • Gõ lệnh trên màn PowerShell / cmdlet / cmdDOS :

Get-PSSnapin

  • Gõ lệnh kiểm tra quyền chạy  WinRM kết nối tới  Office 365 (O365):

net start winrm
winrm get winrm/config/client/auth

  • Gõ lệnh cấu hình lại quyền chạy winrm (nếu kết quả báo: Basic=false):

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic=”true”}

  • Một số trường hợp đặc biệt, máy PC của bạn đang join domain và  bị Global domain ngăn cản bằng các Policy domain hãy gõ lệnh sau để thiết lập quyền kết nối và điều khiển Office 365 bằng PowerShell:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

  • Nếu là bị  GPO hạn chế  quyền restricted policy hãy gõ lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy unrestricted -force

  • Thêm vào đó 4 dòng lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy -Scope LocalMachine -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope MachinePolicy -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope UserPolicy -ExecutionPolicy unrestricted -force

Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy unrestricted -force

 

8. Thêm tài khoản riêng hỗ trợ cho Admin quản lý tài khoản hoặc cho phép Powershell kết nối Office 365

Phải dùng tài khoản Administrator và truy cập vào “Organization Management”  trong Exchange Control Panel (ECP)

  • Chọn Manage My Organization > Roles & Auditing > Administrator Roles.
  • bấm  “Organization Management” > xem chi tiết sau đó thêm địa chỉ email vào “Member” > Save

Tham khảo vai trò người quản lý: http://help.outlook.com/vi-vn/140/ee441216.aspx

9. Cách dùng lệnh PowerShell reset password hàng loạt tài khoản trên Office 365:

1. Tạo file ResetPassword_PS_Office365.CSV bằng Notepage hoặc Excel có cấu trúc như sau:

image

(có 2 cột: EmailAddresses và NewPassword).

2. Dùng Windows Azure Active Directory Module for Windows PowerShell gõ lệnh sau để chạy:

$LiveCred = Get-Credential
Connect-MSOLservice –Credential $livecred
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session

Import-Csv C:\Projects\ps1\ResetPassword_PS_Office365.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.EmailAddresses -NewPassword $_.NewPassword -ForceChangePassword $false}

3. Kết quả đúng sẽ có màn hình hiển thị sau:

image

 

Chúc các Quản trị mạng dịch vụ tại các Trường

sử dụng thành thạo và ổn định hệ thống Office 365 Smile !

About thangletoan

Hallo Aloha

Posted on 08/08/2013, in Công nghệ và Giáo dục, Chính sách CNTT, Microsoft, Microsoft Office 365, Microsoft PowerShell, Online Service, Password Sync and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: